Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Amajjii 10,2009(FBC) - Addunyaa kanarrati namni ‘umrii dheeraa jiraachuu hin fedhu’ jedhu jiraa laata?

Finfinnee, Amajjii 09, 2009 (FBC) Ogeeyyiin sirna nyaataa Ingilizii akaakuuwwan nyaataa mukuu ittisan saddeet ifoomasaniiru.

Finfinnee, Amajjii 08, 2009 (FBC) Qorattoonni dawaa tatamsa’ina kaansarii qaama keessaa dhibbantaa 75iin hir’isu argachuusaanii beeksisaniiru.

Finfinnee, Amajjii 6,2009(FBC) – Yuunvarsiitin Haromaayaa qaama miidhamtoota 300f tajaajila miila nam tolchee laachufi.

Finfinnee, Amajjii 5,2009(FBC) - Fayyaa gurra keenyaaf maal osoo goonee wayya?