Fayyaa

Fayyaa

Finfinnee, Fulbaana 10, 2010 (FBC) Jiruu (Biiznasii) haaraa jalqabuun dhiibbaan isaa ulfaataadha. ‘Biiznasii’ jalqabuu fi isa qabnu guddifachuuf mala gara-garaa yaalleerra ta’uu danda’a.

Finfinnee, Fulbaana 09, 2010 (FBC) Dulluma ittisuun dibata gogaa sirrii qabiyyee gogaaf tolu qofa filachuu miti, nyaata sirrii nyaachuus malee.

Finfinnee, Fulbaana 08, 2010 (FBC) Ashaboo fayyadamnu keessa Soodiyamiin baay’inaan waan jiruuf carraa dhibee sukkaaraaf saaxilamuu keenyaa akka guddisu qorannoon tokko eere.

Finfinnee, Fulbaana 8,2010 (FBC) – Hundee diimaa soorrachuun fayyaa keenyaf faayidaa hedduu qaba.

Finfinnee, Fulbaana 05, 2010 (FBC) Qorattoonni Ameerikaa teeknoolojii talaalliwwan daa’immanii hunda limmoo tokkoon kennuu dandeessisu kalaqaniiru.