Qoricha kamuu fudhachuun dura….

Finfinnee, Muddee 28,2009(FBC) -Qoricha gosa kamuu fudhachuun dura gorsoota barbaachisoo hordofuu qabnu.

1. Mallattoo dhukkuba keessanii sirriitti ogeessatti yoo himattan qoricha sirrii argattu.

2. Hamma qoricha isiniif aajamee, nyaata faana rakkoo yoo qabaate akkasumas hojii faana rakkoo yoo qabaate adda baafadhaa.

3. Qorichi isiniif ajajame;

Guyyaatti si’a tokko jechuun garaagarummaa sa’aatii 24’n, 
Guyyaatti si’a lama jechuun garaagarummaa sa’aatii 12’n,
Guyyaatti si’a sadi jechuun halkan dabalatee garaagarummaa sa’aatii 8’n, 
Guyyaatti si’a afur jechuun halkan dabalatee garaagarummaa sa’aatii 6’n fudhatama jechuudha.

4. Qoricha biraa osoo fudhattanii dabalataan yoo qorichi isiniif ajajame isa duraa faana yoo fudhatame akka rakkoo qabu gaafadhaa adda baafadhaa.

5. Dubartootni ulfaa, harma hoosiftan ykn qorichoota karoora maatiif oolan fayyadamaa jirtu yoo ta’e qorichi isiniif ajajame akka rakkoo hin qabne adda baafadhaa.

6. Dhukkuba beekamaa kanneen akka dhukkuba onnee, sukkaaraa fi kkf yoo qabaattan qorichi isiniif ajajame akka rakkoo hin qabne adda baafadhaa.

7. Qoricha bakka ijoolleen hin argine(hin tuqne), aduu ykn jiidha akka hin argannetti kaa’aa.

8. Qoricha akkuma jalqabdaniin yoo waa qaama keessanitti yaa’ee isin hooksise dafaatii ogeessa mariisisaa.

9. Qoricha isiniif ajajame osoo hin xumurin naa fayyeera jettanii addaan hin kutiinaa.

10. Qoricha takkaa dhukkuba taherraa isin fayyise yeroo biraa dhukkuba walfakkaataan na qabate jettanii ajaja ogeessa fayyaan alatti irra deddeebitanii bittanii hin fayyadamiinaa.

 

Faarmaasiistii Abdii T.