Dawaan Kaansarii Harmaa haaraa argame dhibamtoota 5 keessaa 1 akka fayyisu ibsame

Finfinnee, Bitootessa 07, 2009 (FBC) Qorattoonni dawaa humni furuu isaa fooyyee qabu dhibamtoota kaansarii harmaa 5 keessaa 1 oolchuu danda’u argachuusaanii beeksisaniiru.

Wayita ammaa Teeraappii Baayolojikaaliin kan kennamu wal’aansi kun miidhaa kaansarii harmaa hir’isuuf filannoo qofaatti kennamaa jirudha.

Ta’us garuu qorattoonni haaraa arganneerra kan jedhan dawaan kaansarii harmaa kun dubartoota hedduu akka fayyadu beeksisaniiru.

Akka tilmaama qorattoota kanneenittis dawaan haaraan kun dhibbamtoota kaansarii harmaa 5 keessaa 1 fayyadamtuu nigodha.

Dawaa kanaan Ingiliziitti qofa dubartoonni kuma 10 waggaa waggaan fayyadamoo akka ta’an qorattoonni kunniin beeksisaniiru.

Dawaan kun wayita ammaa dubartoota ‘Jiinii’ – BRCA 1 yookiin BRCA 2 qabaniif kennamaa akka jiru ibsan.

Wal’aansi Baayolojikaalii (Teeraappii) kaansarii ‘Jiinii’ – BRCA jedhamee waamamu irratti rakkoo uumamuun dhufu wal’aanuuf kan gargaarudha.

Dawaan Tirast Istireenjar Inistitiyuut qorannoo haaraa geggeesseen argate kun garuu kaansarii harmaa rakkoo ‘Jiinii’ ala mudatu too’achuuf kan gargaarudha jedhameera.

Qorannoo kanaarratti qorattoonni ‘Jiinii’ dhibamtoota kaansarii harmaa 560 irratti qorannoo geggeessaniiiru.

Qorannoo isaaniinis dhibeen miidhamtoota kaansarii harmaa harki caalaa rakkoo Jiinii BRCA1 yookiin BRCA2 irratti uumamuun kaansarii harmaa dhufu waliin akka wal-fakkaatu adda baasaniiru.

Haala kanaanis dhibamtoota kaansarii harmaa 5 keessaa 1 dawaa ‘PARP inhibitor’jedhamu kana irraa akka fayyadaman eeraniiru.

Madda: www.huffingtonpost.co.uk