Caba lafee

Finfinnee, Ebila 10,2009(FBC) – Caba lafee( bone fracture)

Gargaarasa duraa;

Dhiiga dhaabuu;

Inni kun isa jalaqabaa yoo ta'u, namni yeroo gabaabaa keessatti kan lubbuun darbu waan cabeef osoo hin taane, bakka cabaa sanaa dhiigni garmalee lola'uun waan qaama keessaa dhumuufi.

Kanaaf haala keessa jirru irratti hundaa'ee kafana qulqulluudhaan bakka cabe irratti dhiibbaa (preessure) uumnee dhaabuu qabna.

Sosochoosuu dhiisuu;

Haga Ogeessa fayyaa bira geenyutti sosochoosuu dhiisuu.

Bakka cabe sana sosochoosuun yokaan ammoo dhidhibuuf yaaluun rakkoo biraa fida waan ta'eef, bakkumanni jirutti qabnee osoo hin sosochoosiin mana yaalaan ga'uu qabna.

Cabbii irratti qabuu;

Waanta baay'ee qorraa ta'e fkn cabbii yoo arganne kafanaan cuubnee bakka miidhame sana ittiin qabbanessuu ykn diilalleessuun akka baay'ee hin kulkulleef (inflammed) hin taaneef gargaara.

Miilasaa ol qabuu;

Yoo namni cabe kun of dadhabu/ of wallaaluu fi kkf agarsiise yoo ciibsinee gara mana yaalaa geessinu, mataa isaa gadi aansuu ykn miilla isaa ol ka’iinsa mataa isaa olitti qabnee (shock position) demsisuu qabna.

Maddi; “Mayo clinic” fi Dr. Gurmeessaa