Sochii ga’umsa qaamaa maalif hojjanna?

Finfinnee, Ebila 11, 2009 (FBC) Sochiin ga’umsa qaamaa hojjachuun fayyaa keenya eeguuf akka nugargaaru himama.

Ogeeyyiin wal’aansaa irra deddeebi’uun faayidaa isaa ibsu; kanneen asiin gaditti tarreeffamaniifis akka fayyadu himu:

  •     Ulfaatina qaamaa too’achuuf
  •     Dhibee of-irraa ittisuuf
  •     Si’aa’ina uummachuuf
  •     Cimina argachuuf
  •     Irriba gahaa rafuuf
  •     Jireenya hawaasummaa mi’eessuuf (gammachuu ofii eeguuf)

Madda: mayoclinic.org