Qorattoonni jilba nam-tolche jilba miidhame bakka bu’u teeknoolojii 3D hojjachuusaanii beeksisan

Finfinnee, Ebila 12, 2009 2009 (FBC) Qorattoonni jilba nam-tolche jilba miidhame uumamaa bakka bu’u teeknoolojii 3D hojjachuusaanii beeksisan.

Jilba kutaa qaama keenyaa ta’e irratti sochii qaamaan yookiin balaawwan gara-garaan darbees umuriin deemuun miidhaan qaqqabuu danda’a.

Egaa qaama keenya miidhame kana deebisnee cimsuuf yookiin kan biraan bakka buusuuf akka isa uumamaan nuuf kennamee cimaa argachuun hin-danda’amne ture.

Amma garuu jilba keenya isa uumamaan nuuf kenname ciminaan kan wal-gituu hojjachuu danda’uusaanii qorattoonni beeksisaniiru.

Qorattoonni kunniin teeknoolojii 3Dn deggaramuun kaartileejii laayidiroojeelii ( lafee laafaa) irraa hojjachuu kan danda’an yoo ta’u, kunis jilba miilla keenyaa miidhaan irra qaqqabe baqaqsanii wal’aanuun bakka buusuu kan dandandeessisudha jedhaniiru.

Argannoo kana kan argatan qorattoota Yuunivarsitii Duuk Ameerikaatti argaman yoo ta’an, galtee lafee laafaa kanaa (kaartileejii) ittiin hojjatan Hadirojeeliis achumatti akka hojjatan ibsameera.

Madda: www.upi.com/Health