Qabiyyee haannan harmaa keessa jiruu fi humna kaansarii ittisuu isaa…

Finfinnee, Caamsaa 10, 2009 (FBC) Keessumaa fayyaa daa’immaniif faayidaa hedduu akka qabu kan himamuuf haannan harmaa wayita ammaa ammoo addunyaa wal’aansaatti abdii haaraa fidee dhufuunsaa himamaa jira.

Bu’aan qorannoo haaraa argame akka eerutti qabiyyeen ‘hamleet’ jedhamuun beekamu harma keessa jiru humni seelii xannacha kaansarii ajjeesuu isaa olaanaadha.

Qorattoonni Yuunivarsitii Liind Siwiidin faayidaa ‘hamleet’ qabu irratti qorannoo kan geggessan yoo ta’u, keessumaa kaansarii afuuffee fincaanii gama ittisuun bu’aa abdii qabu argachuusaanii beeksisaniiru.

Yaaliin namoota kaansarii afuuffeen miidhaman irratti taasifames qabiyyee ‘hamleet’ namoonni waraannatan guyyoota muraasa keessatti seelonni kaansarii du’an fincaan isaanii waliin walitti makamanii wayita ba’an mul’ateera.

Haannan harmaa seelota kaansarii qofa balleessa kan jedhame yoo ta’u, kunis wal’aansa kaansariif kan oolan - seelota kaansarii hubaman wayita ajjeesan kanneen kaan nimiidhu kan jedhaman - wal’aansa Keemopoteeraappii fi Raadiyooteeraappiif filannoo fooyyee qabu ta’uusaati kan himame.

Piroofeesarri Imiyunolojii kan ta’an Kaatriinaa Sivaanboorg Antibaayotiks irratti qorannoo geggeessaa osoo jiranii tasa qabiyyeen haannan harmaa kaansarii ittisuuf faayidaa akka qabu argachuunsaanii himameera.

“Bu’aan qorannoo amma argame baay’ee nu dinqisiseera; qabbiyyee haannan harmaa kan yeroo wal maknu seeliiwwan kaansarii wayita du’an arguu dandeenyeerra; kun argannoo guddaadha” jechuun piroofeesar Kaatriinaa himaniiru.

Akka ibsa qorattoota kanaatti haannan harmaa keessatti kan argamuu fi ‘hamlet’ jedhamee kan waamamu qabiyyeen kun kaansarii afuuffee fincaanii malees kaansarii mar’ummaanii fi akaakuuwwan kaansarii kaan ittisuuf humna akka qabu eeraniiru.

Ammas ta’u qorannoon qabiyyee haannan harmaa keessatti argamu ‘hamleet’ jedhamu kanaarratti taasifamu cimee akka itti-fufu ibsaniiru.

Madda: www.independent.co.uk