Asmaa ofirraa ittisuuf

Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC) -Dhukkubni asmaa ujummoo qilleensaa gara gadii huba.

Kunis yeroo ujummoon qilleensaa dhiphatu uumama.

Mallattoolee;

1- Afuura kutuu ykn argansuu cimaa
2- Qufaa
3- Yeroo argansuu, sagalee xiixaa uluullee afuufan fakkaatu dhageessisuu.

Mallattoolen kunnniin yoo isinirratti mul’atan dhukkuba asmii ta’uu wan danda’uuf qorannoo dabalataaf gara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha.

Ka’umsa;

Asmaan dhibee afuuran namarraa namatti darbuu miti. Sanyiin garuu carraa darbuu ni qaba.

1- Faalama naannoo; dhukkee, aara
2- Tamboo xuuxuu
3- Wantoota allerjii namatti ta’an;- kanneen akka urgooftuu, doodiraantii, saamunaa, bugugii beeyladoota manaa, dibataa fi qorichoota.
4- Maatii ykn fira dhihoo keessaa yoo namni dhukkuba kanaan qabame jiraate carran dhukkuba kanaan hubamuu guddaadha.
5- Hojii humnaa ykn ispoortii;- ispoortiin fayyummaa qaama keenyaf gaariidha. Haata’u malee yeroo ispoortii hojjennu argansuun ni dabala. Namootni dhukkuba kana qaban immoo ujummoon qilleensa isaanii waan dhiphateef dhukkubicha itti jabeessu danda’a.
6- Aarii ykn muddama guddaan
7- Dhukkuboota alerjii funyaan keessaa fi gogaa irraa;- namootni dhukkuba alargii qaama isaanii bakka garaagaraa irraa qaban carraan isaan dhukkuba kanaan itti qabaman guddaadha. Kanaaf namootni dhukkuba akkasiin hubamtan wantota alerji isinitti ta’an irraa of qusachuun dhukkuba kanarraa of eeguun gaariidha.
8- Qorra

Ofeeggannoo;

1- Maal osoo hojettanii ykn maalirraa akka isin qabe adda baafachuu
2- Wanta inni irraa isin qabe ykn wantoota isinitti kaasan irraa guutummaatti of eeguu

3- Qilleensa ga’aa argachuu ykn boqonnaa fudhachuu
4- Ogeessa fayyaa bira deemuun qoricha dhukkuba kanaa fudhachuu