Tarkaanfiiwwan daa’imman araada bu’aalee teeknoolojiin qabamanii akka hin-guddanne gochuuf gargaaran 10

Finfinnee, Adoolessa 07, 2009 (FBC) Bu’aaleen teeknoolojii guddina sammuu daa’immaniif faayidaa murteessaa akkuma qaban miidhaas akka qaban hayyuleen xiin-sammuu nihimu.

Doktar Viktooriyaa El Dankileey yeroo dheeraaf ‘iskiriinii’ teeknoolojii irratti dabarsuun hirkattummaa si’aa’inaa fida jedhu.

Taphoota (game) wayita taphannutti fi suuraa bu’aalee teeknoolojii iskiriinii irratti yeroo ilaallu murteessuun yoo hin-danda’amu ta’e guddina sammuu daa’immanii irratti dhiibbaa uumuu akka danda’u Doktar Duunkiliy nihimu.

Keessumaa dhiibbaan maarsariitiiwwan hawaasummaa daa’immaan baay’inaan taa’umsatti akka dabarsan fi furdinaaf akka saaxilaman barnoota isaaniis sirriitti akka hin-qayyabanne , boqonnaa gahaa akka hin-fudhanne yookiin akka hin-rafne gochuunsaa maatii yaaddesasaa jira.

Sababa kanaan maatiin tokko tokko guddina daa’immanii ilaalchisee seera itti-fayyadama teeknoolojii daa’immanii daangessu mana keessatti baasanii fayyadamaa jiru.

Daa’imman faayidaa bu’aa teeknoolojii irraa argatan haala yaadatti galcheen guddina isaanii gaarii gochuuf maatiin kanneen armaan gadii yoo raawwatan faayida qabeessa jedhameera.

  1. Yeroo daa’imman mana keessatti kompiwtara, televizhinii yookiin bilbila itti ilaalan murteessuu.
  2. Ifaa fi ejjannoo cimaa qabachuu
  3. Kompiwtaroota, televizhinii fi bilbiloota furtuun cufuu
  4. Daa’imman hordofuu
  5. Bu’aalee teeknolojii sirriitti fayyadamuu dhiisuun balaa inni qabu daa’imman beeksisuu
  6. Hojilee kaan irratti akka xiyyeeffatan kakaasuu
  7. Yero yerootti miidhaa fi faayidaa teeknoolojii irratti hundaa’uun tarkaanfii jijjiiramaa fudhachuu
  8. Sagantaa teeknoolojii irraa yeroo murtaa’eef adda ba’annii itti bashannanan mijeessuu
  9. Fakkeenya ta’uufii

Madda: Psychology Today