Ifni bilbiloota ismaartii sammuu dhala namaa irratti miidhaa kan geeessisu akkamitti?

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Bilbiloonni ismaartii bu’aan namootaaf gumaachan guyya guyyaan guddataati kan dhufe.

Gita sanaan miidhaan qaqqabsiisanis salphaa kan jedhamu akka hin-taane qorattoonni ni-himu.

Oomishtoonni iskiriiniiwwan bilbiloota ismaartii taableetii fi laaptooppii ifa guddaa akka qabaatan taasisanii hojjatu.

Humni ifaa iskiriinii isaarratti fe’amu guyyaan yookiin wayita aduun jiru ilaaluu akka danda’amu ta’eeti kan hojjatame.

Ta’us sa’aatii dukkanaatti humni ifa isaa baay’ee cimaa ta’a.

Hammi ifaa bu’aa teeknoolojii carrallaa daawwitii guddaa tokkoon seenu waliin wal-qixa ta’a jedhameera.

Sababa kanaan galgalaa bilbiloota ismaartii fayyadamuun haala rakkisaa akka uumu eerameera.

Qaamni keenya sirna uumamaa guyyaa keessatti si’annee akka turru godhuu qaba.

Sirni kun galgala irratti qaami keenya boqochuu akka qabu beeksisa.

Ta’us rafuuf wayita qophoofnutti bilbila ismaartii, taableetii yookiin laaptooppii irra turuun sirna dammaquu fi rafuu nijeeqa; sammuun keenyas hojiisaa idilee irraa nijeeqama.

Ifni bu’aalee elektiroonikii baay’ee guddaa hormoonii qaami keenya hirribaan akka boqotu gargaaru Meelaatooniin jedhamu sammuun keenya akka hin maddisiisne jeeqa.

Carrallaan ifa bilbila ismaartii adeemsa meelaatoonii maddisiisuu ittisuun hirriba namootaa nijeeqa.

Jeeqamuun hirribaa kun ammoo hojii sammuu jeequun miidhama fayyaa caluuf nama saaxila jedhameera.

Rakkoo kana furuuf oomishtoonni appilikeeshinii bilbiloota ismaartii appilikeeshinoota ‘programs like f.lux’ fi ‘Apple's Night Shift mode’ jedhaman uumaniiru.

Appilikeeshiniin ‘Apple's Night Shift mode’ carrallaa ifaa cuquliisa galgala irra isikiriinii irraa ifu ni-hirisa.

Namoonni appilikeeshinicha fayyadaman baay’eenis ija isanii irratti miidhaa akka hin-qabne himaniiru.

Ifa kan ittiin hir’isan kuniyyuu jeeqamuu hirribaa sirreessuu akka danda’u qorannoowwan eeraniiru.

Qorattoonni jeeqamuu hiribaa fi jeeqamuu sammuu sirreessuuf sa’aatiin irribaa wayita ga’u bilbiloota ismaartii fayyadamuu dhiisuu gorsaniiru.

Madda: www.businessinsider.com