Ispoortii fiigichaa fi ulfaatina kaasuu guyyaa walfakkaataatti hojjechuun akka nurra hin jirre qorattoonni ni akeekkachiisu

Finfinnee, Hagayya 2,2009(FBC)-Qorattoonni ga’umsa qaamaa ispoortii fiigichaa fi ulfaatina kaasuu guyyaa walfakkaataatti hojjechuun nurra akka hin jirre ni gorsu.

Ispoortii gosa lameen hojjechuuf yoo xiqqaate garaagarummaan sa’aa 24 jiraachuu qaba.

Yuunvarsiitii Awustiraaliyaa Kwiins Laand Jams Kookitti qorannaan gaggeeffame akka muul’isutti, dadhabbiin ispoortii ulfaatina kaasuu waliin dhufu guyyootaf turuu danda’a.

Kanaafuu boqannaa fudhachuun ispoortii gosa biroo hojjechuun barbaachisaadha jedhu.

Boqannaa osoo hin fudhatin hojjenna taanan garuu ciminni qaama keenyaa miidhamuu mala.

Yuunvarsiitichatti qorataan damee ispoortii Dooktar Keenjii Doomaan akka jedhanitti, hundi keenya ispoortiin fayyaa qaama keenyaaf baay’ee barbaachisaa akka ta’e waliigalla.

Haata’uutii ispoortii ulfaatina kaasuu fi fiigicha guyyaa walfakkaataatti hojjechuun, faayidaa cimina qaama keenyaf gumaachurra dadhabbiif nu saaxila.

Yeroo ispoortii ulfaatinaa hojjennu dhiibbaa xinsammuu geessisu qaba. Boqannaanis kan barbaachise sanaafi.

Ispoortii qaama jabeessan keessaa ulfaatina kaasuu, puul aap, push aap fi kaanis cooma qaama keessaa hir’isuu, kaaloorii gubuu fi cimina maashaaf barbaachisoodha.

Lafee jajjabeessuufis ga’ee olaanaa kan tabatan yammuu ta’u, rakkoo fayyaa lafee waliin walqabatanii dhufan hir’isuu keessatti qooda qabu.

Ispoortiin eeroobiiksii; deemsa miillaa, fiigicha, saaykilii oofuu, bishaan daakuu fi kaan hammata.

Gosti ispoortii kunis kaaloorii gubuu, dhiibbaa dhiigaa to’achuu fi fayyaa onneef murteessodhan.

Ga’eessonni fayya qabeeyyii ta’an torbeetti jiddu galeessan daqiiqaa 150f sochii qaamaa akka hojjetan ni gorfamu.

Maddi; www.dailymail.co.uk