Mallattoolee dhugaatii alkoolii irratti hirkatoo ta’uu keenya mul’isan 10

Finfinnee, Haya 05, 2009 (FBC) Wayita ammaa namoonni miliyoonatti lakka’aman dhugaatii alkoolii isaan barbaachisuun ol akka fudhatan ogeyyiin nihimu.

Hamma dhugan kana hir’isuuf yookiin dhaabuuf kan rakkatanis baay’eedha jedhu.

Dhugaatiin gar malee tiruu keenya qofa miidha miti; lafee fi sammuu keenya irrattis miidhaa geessisa.

Dhugaatiin mukuuf, gaa’ela diiguuf fi hojii dhaabuuf wayita nama saaxilu mul’ata.

Baay’een keenya dhugaatiin dhugnu alkoolii hagam akka qabu akka hin-beeknee fi amala hamma dhugne hir’isnee himuu akka qabnu Doktar Iqbaal Moohiyuddiin kan jedhaman ogeessi sammuu nidubbatu.

“Yeroo baay’ee namoonni na quunnaman alkoolii hangamii akka dhugan wayitan gaaffadhu hanga dhugan walakkaan hir’isanii nartti himu” kan jedhan Doktar Moohiyudiin , kunis qabiyyee dhugaatii alkoolii beekuu dhiisuu irraan dhufuu akka danda’u himaniiru.

Ameerikaanonni fi Biritaaniyaanonni dhibbantaa 20 ol alkoolii hanga barbaachisuun ol akka fudhatan ragaaleen nimul’isu.

Namoonni tokko tokko hamma alkoolii fudhatanii dafanii sirreessuu wayita danda’an kanneen kaan araada alkoolii keessaa ba’uu dadhabanii hirkattoota wayita ta’an mul’ata.

Kanneen armaan gaditti tarreeffaman 10 fudhannaan dhugaatii alkoolii keenya sadarkaa yaachisaa irra ga’uusaa mul’isu jedhameera.

  1.  Alkoolii aarii, soda fi mukuu keessaa ba’uuf mala tokkicha taasifatanii fayyadamuu
  2. Yeroo mara ofii keenyatti kan amannu alkoolii wayita fudhannudha jedhanii yaaduu
  3. Muuxannoon dhugaatii keenyaa hariiroo namoota kaan waliin qabnu wayita balleessu; “wayita dhugdu ni aarta, ni jeeqamta, amallikee ni jijjiirama” yaadota jedhan namoota irraa nurratti ka’a yoo ta’e fi wayita dhugnu namoonni nu faana jiran wayita jeeqaman , nutti yeroo qaana’an
  4. Hojilee kaan dhiisnee alkoolii dhuguuf yeroo bal’aa kennuu
  5. Dhiibbaa alkooliin hojiirratti, maatii fi hariiroo jaalalaa irratti nurraan ga’aa jiru dagannee dhuguu itti-fufuu
  6. Hamma dhugnu yeroo mara hiriyootaa fi maatii jalaa dhoksuu
  7. Erga dhugnee booda kan aarru, karoora of-balleessuu kan qabaannu yoo ta’e; haata’u malee guyyaa biraa deebinee gara mana-dhugaatiitti kan gorru yoo ta’e
  8. Amala obboroodhaan dhugaatii dhuguu yoo qabaanne
  9. Guyyaa itti dhugnee bulletti miira soda fi ollachuu
  10. Hojilee sa’aatiiwwanii fi guyyoota keessatti raawwanne dagachuu

Madda: www.dailymail.co.uk/