Ucuba (Quufa) Mormaa

Finfinnee, Qaammee 02, 2009 (FBC) Quufni mormaa kan uumamu gaafa xannachi taayirooyidii morma keenya fuul-duratti argamu dhiita'udha.Kunis kan uumamu

1. Hir'ina qabiyyee ayodinii
2. Nyaata ucuba mormaa fidan (goiterogens) baay'isuu keessumaa raafuu fi ocholoonii baay'inaan nyaachuu.
3. Ulfaa'uu
4. Kukulfanna (inflammation) xannacha taayirooyidii
5. Dhukkuboota akka hashimootoo fi giraaves jedhamaanii fi kkf dha.

Quufa mormaa haga ta'e ofirraa ittisuuf yoo xiqqaate kanneen armaan gadii lamaan gochuu dandeenya.

- Nyaata akka raafuu fi ocholoonii yeroo dheeraaf walitti fufanii nyaachuu dhiisuu

- Ashaboo aayodinii of keessaa qabu bitannee nyaatatti daballee nyaachuu; Keessumaa naannoo dhukkubni kun itti baay'atutti hir'inni ayoiodinii iodine jiraachuu waan maluuf ashaboo (soogidda) ayoodinii qabuttiu fayyadamuun dhibee kanarraa nu baraara.

Madda: Doktar Gurmeessaa