Dhiphinnii fi sodaan olaanaan wayita isinitti dhaga’amu maal gochuu qabdu?

Finfinnee, Qaammee 02, 2009 (FBC) Miirri dhiphinaa fi soda olaanaa eenyuufiyyuu kan hin-mijannee fi yoo danda’ame miira irraanfachuu barbaaddanidha.

Namni miira kana keessa jiru qeensa isaa nyaachuu, irra irra keessa hafuura baafachuu fi rukuttaa onnee hin-baramne irratti mul’achuu danda’a.

Sodaa fi dhiphinni olaanaa keessaa madde wayita mudatu kan dhufu ta’uu ogeeyyiin xiin-sammuu nihimu.

Xiyyeeffannoo dhabuuni fi qofaa ta’uun waantota namoota dhoksuu yaaluun mallattoolee namni miira kanaan miidhame agarsiisudha.

Ogeeyyiin miira kana fakkaatu keessaa ba’uuf maloota asiin gaditti tarreeffaman eeraniiru:

  •     Carraa miira kanaaf nama saaxiluu danda’u adda baasuu
  •     Qaama ofii bashanansiisuun qilleensa harkisanii fudhachuu
  •     Xiyyeeffannoo sassaabbachuu
  •     Miira kana fudhachuu fi jireenya keessan qofaa irratti xiyyeeffachuu
  •     Haalaan wal-baruu

Madda: psychologytoday.com/