Halluuwwan miidhaginni hidhii itti-eegamu sobaa miidhaa fayyaa hamaa waan geessisaniif of eeggannoo gochuu barbaachisa

Finfinnee, Fulbaana 26, 2010 (FBC) Halluuwwan miidhaginni hidhii itti-eegamu (Lipstick) fakkeeffamanii hojjataman (sobaa) fayyadamuun miidhaa fayyaa hamaaf akka nama saaxilu himameera.

Koreen Namomaa fi Nageenya Hawaasummaa Paarlaamaa Biritaaniyaa halluuwwan miidhaginni hidhii itti eegamu fakkeeffamanii hojjataman (sobaa) qajeelfama eegumsa fayyaan ala akka ta’anii fi miidhaa guddaa akka qaqqabsiisan hordoffiin bira ga’eera jedheera.

Namni Feesbuukii fi E-Bayiin maamiltoota 300f oomishaalee fakkeeffamanii hojjataman gurgure dhimmichi mana-murtiitti geeffamee hidhaan akka adabamu ta’eera.

Halluuwwan hidhii fakkeeffamanii hojjataman kannen idileen kan fayyadamnu yoo ta’e dhiibbaa dhiigaa olaanaa, rakkoo qaama wal-hormaataa, dhibee sammuu fi onneef nama saaxila jedhameera.

Keessumaa dubartoonni ulfaa halluuwwan kannen wayita fayyadaman manca’uu seeliiwwan sammuu daa’immaan gadameessa keessa jiraniif nama saaxila jedhameera.

Namoonni oomishaalee akkanaa bitanii fayyadaman miidhaan fayyaa hamaa osoo isaan irra hin-qaqqabin of-eeggachuu qabu jedhameera.

Kanaafis daandii irratti yookiin suuqiiwwan kam keessatti gatii rakasaan wayita arginu ibsa malee akkasumas sirrii ta’uusaa mirkaneeffannaa osoo hin-argatin bituurraa of-qusachuu akka barbaachisu gorfamna.

Keessumaa halluuwwan miidhagina hidhii kan itti-eegamu fayyadamuu namni barbaadu yoo jiraate suuqota ‘koosmootiksii’ yookiin manneen qorichaa seenee mariisisuun oomisha barbaade sana akka bituu fi akka haala itti-fayyadamasaa barreeffameetti fayyadamuu akka qabu ibsameera.

Dhaabbileen daldalaa fi fayyaas namoota halluuwwan miidhagina hidhii fakkeeffamanii hojjataman (sobaa) gurguran irratti too’annoo cimaa geessuu fi miidhaa halluuwwan akkaanaa irratti hojii hubannoo qabsiisuu hojjachuu akka qaban akeekameera.

Madda: Teeleegraaf