Shamarreen osoo walirraa hin kutin tapha ‘mobaayilaa’ taphatte ijashee tokko dhabde

Finfinnee, Fulbaana 29, 2010 (FBC) Shamarreen osoo wal-irraa hin-kutin ‘geemii mobaayilaa’ taphatte agartuu ijashee tokkoo dhabdeetti.

Shammarreen waggaa 21 lammii Chaayinaa kun dhiheenya ‘geemii ismaartii’ beekamaa sa’aatii dheeraaf taphachuusheen iji ishee dhukkuba.

Kun wayita ishee mudatus lakki kun dadhabbiidha xinnoon boqodha jechuun rafti, borumtaa isaa hirribaa wayita kaatu garuu ijishee mirgaa arguu akk hin-dandeenye bira geessi.

2-shamarree22.jpg

Maatiin ishee kana baranis intala isaanii qabatanii gara dhaabbata wal’aansaa deeman.

Qorannoo isheef taasifameenis hidda ijaa ishee (ujummoo giddu-galeessaa ratiinaa ijashee) irratti rakkoon waan uumameef arguu akka hin-dandeenye itti-himameera.

2-shamarree33.jpg

Mudannoon kun yeroo baay’ee namoota dullooman irratti kan mu’atu yoo ta’u, biraan ammoo sa’aatii dheeraaf ‘iskiriinii ismaartii’ ilaalaa turuun kan mudachuu danda’udha jedhameera.

Shamarreen kun yeroo mara hojiidhaa akka deebiteen tapha ‘mobaayilaa’ sa’aatii dheeraaf jechuunis sa’aatii 7 hanga 8 akka taphattu amanteetti.

Ogeettiin faayinaansii kun biiroo keessattis sa’aatii dheeraaf kompiwatara irratti dabarsuunshee fi gara manaattis deebitee ‘iskiriinii’ wal-fakkaatu fayyadamuunshee miidhaaf ishee saaxileera.

Jaalalan taphichaaf qabu irraan kan ka’e al-takka takka irbaata nyaachuu illee nan dagadha kan jette shamarreen waggaa 21 kun, dogoggora mataakoon ija koo dhabeera jetteetti.

Mudannoo kanaan wal-qabtees ogeeyyiin fayyaa ijaa Chaayinaa keessaa hawaasa waa’ee fayyaa ijaa hubachiisuuf carraaqaa jiru.

Namni kamiyyuu bilbila ismaartii fi kompiwtara irra turuu kan qabu daqiiqaa 30 hanga sa’aatii 1ti kan jedhan yoo ta’u, isa boodas boqonnaa fudhatanii, maashaa sosochoosanii , sosocho’anii itti deebi’anii hojii jalqabuu akka barbaachisu gorsaniiru.

Madda: Odiitii Senteral