Meeshaan afuuran dhibee busaa adda baasuu dandeessisu hojjetame

Finfinnee, Onkololeessa 28 ,2010(FBC) –Saayintiistonni Ameerikaa meeshaa afuuran dhibee busaa qorachuu dandeessisu hojjetan.

Meeshichi gara Afrikaatti ergamee yaalii milkaa’aa gaggeessera.

Qorannichis dhibeen busaa daa’imman akka hin miinef, duursanii adda baasuuf deeggarsa guddaa taasisa.

Meeshichi foolii gosa ja’aa adda baasuu danda’a.

Kunis namoonni dhibee busaatin qabamuu fi qabamuu dhabuu isaanii adda baasuuf gargaara.

Daa’imman dhibee busaatin qabamanii fi hin qabamin Maaliirratti yaalamees milkaa’aa akka ta’e irra ga’ameera.

Qorannaa meeshichaan gaggeeffameen kan daa’imman 29 sirrii ta’ee argameera. Kun ammoo meeshichi %83n milkaa’aa ta’uusaa muul’isa.

Yeroo ammaa dhibee busaa adda baasuuf qorannaa dhiigaatu taasifama.

Kun ammoo hanqina mataasaa qaba jedhu qorattoonni Yuunvarsiitii Waashiingitan.

Qorannaan dhiigaa gatiidhan yammuu ilaallamu olaanadha.

Naannoo baadiyyaattis ogeessota argachuun rakkisaa ta’uu mala.

Meeshaan ammaa garuu afuuran adda baasuuf waan gargaaruf kana hundaa ni furaan abdatameera.

Maddi; www.bbc.com