Dadhabbii cimaan akka alkoolii dhuganii machaa’uti -qorannaa

Finfinnee, Onkololeessa 29,2010(FBC)-Dadhabbii cimaan qixxee alkoolii dhuguu miidhaa fayyaa akka geessisu qorattoonni ibsan.

Lamaanuu dandeettii yaaduu kan dadhabsan yammuu ta’u, xiyyeeffannaa dhabuu fi rakkoo waa yaadachuu dhabuuf nu saaxiluu malu.

Dadhabbiin qaamaa akka nutti dhagahamuuf, hirriba ga’aa rafuu dhabuun akkuma alkoolii dhuganii sammuu ofii adoochuti jedhan qorattoonni.

Namoonni hojii ega hojjetanii dadhabaniin booda boqqannaa hiribaa argatanii rafan malee, sammuun isaanii akka alkooliin machaa’ee ta’u sana ta’a jedhu.

Fedhii fi dandeettii sammuun keenya ergaa fudhachuuf qabu laaffisa.

Waayaaduu dhiisuu fi mukaa’uu cimaaf nu saaxiluu mala.

Ameerikaatti qorattoonni Yuunvarsiitii Kaalifoorniyaa fi Israa’eelitti qorattoonni Teel Aaviiv namoota dadhabbii cimaaf saaxilaman 12 irratti meeshaa qorannaa sammuu isaaniirra kaa’uun hojii fi dammaqina sammuu isaanii qorataniiru.

Proofeesar Iitzaak Freeyid qaamni namaa hirriba barbaachuun rakkachuun, qaamoleen sammuu hojii xiyyeeffannaan akka hin hojjenne isaan taasisa jedhan.

Kun ammoo xiyyeeffannaan waan dalaguun nurraa eegamu hojjechuu dhabuu fi bu’a qabeessummaan keenya akka hir’atu taasisa.

Konkolaachistoota alkoolii dhuganii konkolaachisan meeshadhaan adda baasanii qorachuun akka boqatan yookin akka adabamanii irraa baratan akka taasifamutti, namoota dadhabbiin cimaan irra jiru garuu adda baasun rakkisaadha jedha qorattoonni.

Kun ammoo balaa tiraafikaa ciccimaafuu sababii ta’uu akka hin oolle kaasan.

Maddi; www.independent.co.uk