Qullubbii adii fi fayyaa

Finfinnee, Sadaasa 5,2010(FBC)-Qullubbii adiin faayidaa fayyaa hedduu qaba.

Qullubbii adiin;

  • Dhukkuba gogaa sababa fangasiin mudataniif dawaadha.
  • Baakteeriyaa fi vaayirasoota balleessuf humna qaba.
  • Itituu dhiigaa kan ittisu waan ta’eef, dhibee dhiiga wajjin wal qabatee nama mudatu kan hanbisudha.
  • Dhiphina ujumoo dhiigaa umurii wajjin wal qabatee mudatu ittisuu danda’a.
  • Dhukkuba onnee irraayis nama baraara.
  • Ammeentaa koolestiroolii qaama keenya keessa jiru hir’isuun, cooma hir’isa.
  • Qaamni keenya alarjiidhan akka hin miidhamne taasisuuf  humna qaba.
  • Finniisa qaama namaa irratti ba’u ittisa.
  • Utaalloo ittisuuf akka gargaarus mirknaa’eera.

Kana malees qullubbii adiin faayidaawwan fayyaa hedduu waan qabuuf, itti fayyadamuun murteessaa akka ta’e hubachuun barbaachisaadha.

Maddi; https://www.healthline.com