Rakkoon miiraa dhibee sukkaaraa waliin wal-qabatu xiyyeeffannoo addaa barbaada

Finfinnee, Sadaasa 5, 2010 (FBC) Namoonni dhibee sukkaaraa waliin jiraatan baay’ee rakkoo miiraa waliin wal’aansoo wal-qabaa jiru, kun ammoo dhimma xiyyeeffannoo, deggarsaa fi gargaarsa barbaadu qorannoon Yunaayit Kiingdam keessatti geggeffame eereera.

Dhaabbati Dhibamtoota Sukkaaraa Yunaayitid Kiingdam namoota 8,500 dhibee sukkaaraa qaban fi haala inni jireenya isaanii guyyoo irratti dhiibbaa uummaa jiru qorateera.

Namoota dhibee sukkaaraan qabaman qorannoo kanaarratti hirmaatan shan keessaa sadii haalli fayyaa isaanii kun akka mukaa’an akka isaan godhe dubbataniiru.

Namoota qorannoo kana keessatti haammataman keessaa %16 mana hojii isaaniitii qoollifannaan akka irra qaqqabe himaniiru- dhibbantaa %7 ammoo hanga ammaatti dhaabbati isaaan mindeesse hin-beeksifamne.

Shamarreen waggaa 26 Kileer (maqaashee isa sirrii hin-taane) sababa dhibeen sukkaaraa ishee qabateen hojii ishee gadhiisteetti.

Umurii waggaa 13tti Dhibee sukkaaraa akaakuu 1 akka qabdu qorannoon barteetti.

Namootni dhibee kanaan qabamanii jiran Yunaayitid Kiingdam keessaa miliyoona 4.5 jiraatanis akka isheen jettutti hubannoo dhabuun bakka hojiitti ishee quunname miira ishee jeeqee mukuu, aarii fi gaabbiif akka ishee saaxile himti.

“ Kanaan dura dhibeen sukkaaraa kana salphiseen ilaalan ture akkasumas baay’ee hamaa akka hin-taanen dubbachaa ture” jetti Kileer.

“Kun guyyaa keessatti beellama wal’aansa fayyaa qabaachuukoo natti himamuu dabalata jetti, akkasumas waa’ee dhibee sukkaaraa koo akka natti dhaga’amu gochuu dabalata” jetteetti.

“ Nama isa kaan irraa addaatti ilaalamuu hin-barbaadu; haata’u malee, al-takka takka addatti tajaajilamuu akka barbaaddu ‘BBC’tti himteetti.

Akka isheen jettutti miindessitoonni ishee takkaayyuu taa’anii ishee waliin haasa’anii akka hin-beekne himti.

Gamaggama irratti rakkoo miira fayyaa ishee waliin wal-qabatu akka too’atu itti himameera.

Isa booda, gahaan gahaadha jechuun hojiishee dhaabuun yeroo muraasa ifiishee kunuunsuutti dabarsuuf murteessuushee himteetti.

“Dhibeen sukkaaraa dhoksaa gadhee miti, qaama jireenyakooti” jetti.

Waajjira keessa mariin caalu fi wal-hubachuun jiraachuu akka qabu himteetti.

Madda: ‘BBC’