Dhiibbaa dhiigaa ittisuuf

Finfinnee, Amajjii 1,2010(FBC)- Dhiibbaan dhiigaa akka salphaatti ilaallamu osoo hin beekamin nama miidhuu danda’a.

Ittisa;  

Sochii qaamaa;

Yoo xiqqaate torbanitti guyyaa afuriif, guyyaatti daqiiqaa 30 ispoortii hojjachuun barbaachisaadha.

Ispoortiin hajjannus dirqama kan leenjisaadhan ykn mana ispoortiitti hojjatamu osoo hin taane; kanneen akka deemuu, wadaroo irra utaaluu, shubbisuu, fi kkf illee ni ta’u.

Ulfaatina qaamaa hir’isuu;

Haala nyaataa sirreessuu, sochii qaamaa gochuun hir’isuu dandeenaya.

Nyaata;

Nyaata dhiibbaa dhiigaa hir’isuuf gargaaran nyaachuu.

Nyaanni qabiyyee soodiyamiin xiqqaa ta’ee fi qabiyyee pootaasiyamii fi maagniiziyamii olka’aa ta’e qabu dhiibbaa dhiigaa ni hir’isa.

Nyaatawwan kunneenis kan akka midhaan callaa; qamadii, garbuu fi kkf.

Dinnicha (keessumatti pootaasiyamii olka’aa waan qabuuf).

Fudraalee fi mudraalee bifa garaagaraatiin qophaa’an. Nyaata coomaa qaban irraa of qusachuunis dagatamuu hin qabu.

Ashaboo hir’isuu;

Yoo ashaboo (soodiyam klooraayid) baay’ee nyaannu dhiibbaa dhiigaa olkaasuu irrattti gahee guddaa qaba.

Keessumaa namoonni umriin isaanii waggaa 50 ol ta’an, namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban, namoonni dhukkuba kalee qaban, namoonni kana dura akka dhiibbaa dhiigaa qaban itti himame, nyaata ashaboo irraa of qusachuu qabu.

Alkoolii xiqqeessuu;

Dhiirotaaf guyyaatti safara lama ( 2 unit ) ol, dubartootaf guyyaatti safara tokko ( 1 unit) ol dhuguu dhiisuu.

HUB: safara jechuun kan alkoolii sanaaf murtaa’e jechuudha. Fknf biiraaf qaruuraa. Amma jedhame qofa yoo fudhatame hamma ta’e dhiibbaa dhiigaa ni hir’isa.

Tamboo xuuxuu dhaabuu;

Tamboon miidhaa fayyaa hedduu waan geessisuuf.

Dhiphina hir’isuu;

Hordoffii yaalaa taasisuu;

Inni kun kan baay’ee barbaachisaa ta’ee fi waan ummanni keenya yeroo hedduu dagatudha.

Dhukkubni dhiibbaa dhiigaa haga sadarkaa guddaa irra ga’utti yeroo baay’ee mallattoo tokkollee hin argisiisu.

Meeshaan ittiin dhiibbaa dhiigaa safaran baay’ee salphaa fi buufata fayyaa hundatti argamu waan ta’eef itti goranii ilaallamuu.

Dhuunfaatti illee bitachuuf ulfaataa miti.

Gorsaan; Dooktar Gurmeessaa Hinkoosaa