Hirqinfannaan maalin namatti dhufa?

Finfinnee, Amajjii 3,2010(FBC) – Maalif hirqinfanna(hiccups)?

Hirqinfuun kan inni namatti dhufu, maashaan ‘diyaafiramii’ jedhamu, kan gola qomaa fi garaa addaan hiru, akka tasaa yeroo inni qoncoorratu,qilleensi gara sombaatti seenu ribuu sagalee sochoosuun kan uumamudha.

Maaltu hirqinfuu fida?

1.Dafanii dafanii nyaachuu, baay’inaan nyaachuu ykn dhuguu
2.Dhibeewwan ‘narvii’ maashaa diyaafiramii kan huban
3.Baqaqsanii yaaluu garaa irratti godhamu (abdominal surgery)
4.Dhibee qaama laamshessu (stroke)
5.Dhibee sammuu keessatti biqilu (brain tumors)
6.Foolii fi qoricha gara garaa

Akkamitti yaalama?

Hirqinfuun baay’inaan yeroo muraasa qofaaf kan namarra turu yoota’u, tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban armaan gadiis akka hirqinfuun dhaabbatuuf ni gargaara:-

1.Hafuura keenya utuu gadi hin baasin qabannee turuu,
2.Bishaan dafanii dhuguu,
3.Arraba gara alaatti dhiibanii turuu,

Haalotni armaan gadii immoo yoo jiraatan:-

1.Yoo hirqinfuun sa’atii sadii (3) oliif namarra ture,
2.Yoo nyaataa fi rafuu, akkasumas hojii keenya guyyaa guyyaatti hojjennu irratti dhiibbaa fida ta’e, ogeessa fayyaa bira deemuun yaalii argachuun barbaachisaadha.

Qorichoonni fudhatamanis: ‘chlorpromazine (thorazine), haloperidol (haldol)’, fi ‘metoclopramide (reglan)’ jedhamuun beekamu.

Akkamitti ittisna?

Haalota hirqinfuu nutti fidan kan armaan olitti ilaalle (dafanii dafanii nyaachuu, baay’inaan nyaachuu yookiin dhuguu) irraa of qusachuun hirqinfuu ofirraa ittisuun ni danda’ama.

Barsiifata;

Yeroo hirqinfuun nutti dhufu, barsiifatni jiru, namni nuti jaal’annu yookiin firri keenya nurraa fagoo jiru waan maqaa keenya kaasee dubbateefi jenneetu amanna.

Hirqinfuu sanas of irraa dhaabuuf “Abaluu, ishee ykn isa” jechuun maqaa nama tokkoo al sadii (3) ykn isaa olis nii waamna. Kun egaa barsiifata hirqinfuu irratti jirudha.

Maddi; http://patient.info/health/

(Irra deebiin kan maxxanfame)