Afaan maalif nu goga?

Finfinnee, Amajjii 30,2010 (FBC) –Goguu afaanii yeroo hedduu akka mallattoo fayyaa hamaatti hin ilaallu.

Qaamni keenya garuu sababa gahaa malee afaan keenya keessaa hancufni akka jiraatu hin godhu.

Ameerikaatti odu himaan Waldaa Dhibamtoota Ilkaanii Doktar Maat Masiinaa akka jedhanitti, baakteeriyaawwan nyaatamuu ilkaaniif sababa ta’an gogiinsi isaanii mijata.

Afaan goguunis dhibee ilkaanii fi kaanif sababa ta’uu akka danda’u Doktar Masiinaan himaniiru.

Hancufni keenya alkaalaayinii qaba kan jedhan ogeessi ilkaanii kun, nyaati qabiyyee asiidii qaban nuti soorannu ilkaan keenya akka hin balleessine godha jedhaniiru.

Dhibeen qoonqoo fi afaan gubuu mallattoo afaan goguu ta’uusaanii ragaan Waldaan Dhibamtoota Ilkaanii Ameerikaa ni eera.

Gogiinsi Afaanii yeroosaatti wal’aansi yoo hin taasifamuuf ta’e dhibeewwan kaanif akka nama saaxiludha kan himamu.

Qaphxiileen armaan gaditti tarreeffaman ka’umsa afaan goguu akeeku;

  • Dawaawwan
  • Dulluma
  • Dheebuu
  • Rakkoo afuura baafannaa
  • Wal’aansa doronyoo

Furmaata isaa

Dooktar Masiinaan namoonni rakkoon kun isaan mudate jalqabatti raawwachuu kan qaban bishaan baay’inaan dhuguudha jedhu.

Dhugaatii alkoolii dhuguun booda namoonni afaan isaan gogu bishaan baay’isanii dhuguu akka qaban gorsu.

Keessumaa wayiniin diimaan jiidha afaan keessaa hir’isuun isaa olaanaa waan ta’eef, bishaan gahaa dhuguu barbaachisa jedhan.

Doktar Bargees gamasaanitiin hancaqqeewwan (maastikaawwan) sukkaara hin qabne alanfachuun oomisha hancufaa waan guddisuuf gargaaramaa jedhaniiru.

Bishaan dhuguu fi hancaqqee alanfachuun rakkinicha hin-balleessu yoo ta’e, saamunaawwan ilkaanii gogiisa afaanii hir’isuuf gargaaran akka jiran eeraniiru.

Karameellaawwan oomisha hancufaa dabalan fayyadamuunis furmaata isa biraadha jedhameera.

Kanneen armaan oliitti eerre hundi guyyaa fayyadu.

Haata’u malee yeroo mara irriba irraa wayita kaanu dhibeen qoonqoo kan nutti dhaga’amu yoo ta’ee fi mallattoolee afaan goguu kaan yoo hubanne gara dhaabbilee wal’aansaatti qajeelutu nurraa eegama.

Kana malees, dawaan nuuf ajajame gogiinsa afaanii keenyaaf sababa ta’eera jennee yoo yaadne, ogeessa fayyaa keenyan mari’achuun barbaachisaadha jedhaniiru.

Madda: www.menshealth.com/