Shaayii ho’aan kaansarii qoonqoof nama saaxila

Finfinnee, Gurraandhala 1,2010(FBC)-Namoonni alkoolii baay’isan yookin tamboo xuuxan shaayii ho’aa yoo heddummeessan carraan kaansarii qoonqoof saaxilamuu isaanii bal’aadha.

Qorannaan Chaayinaatti gaggeeffame akka muul’isutti, namoonni alkoolii unuu baay’isanii fi shaayii hoo’aa nama gubu dhugan carraan kaansariif saaxilamuu isaanii namoota kaanirra dachaa 5n caala.

Carraan namoota tamboo xuuxaniis akkanuma; walfakkaatadha.

Qorannichaanis namoonni alkoolii dhuganii fi tamboo xuuxuu baay’isan shayii hoo’aa dhuguurraa osoo of qusatanii jedhameera.

Qorattoonni Faawundeeshinii Saayinsii Biyyoolessaa Chaayinaa qorannicha namoota umriin isaanii 30 amma 79 keessatti argaman 456,155 irratti gaggeessan.

Namoota kanneenirrattis waggoota 9f hordoffii taasisaniiru.

Qorannaa kanaanis kaansariin qoonqoo 1731 kan galmaa’e yammuu ta’u, ka’umsi isaas shaayii ho’aa dhuguu akka ta’e irra ga’ameera.

Namoonni tamboo xuuxanis bifa walfakkaataan saaxilamanii argamaniiru.

Kanaafuu shayii qabbaneeffatanii dhuguun akka gorfamu qorattoonni kanneen ibsaniiru.

Kaansariin qoonqoo dhibee hamaa ta’aa dhufeera.

Dhaabbanni Qorannaa Kaansarii Addunyaa waggaatti namoonni kuma dhibba 4 ol dhibichaan lubbuu isaanii akka dhaban eerera.

Maddi; www.upi.com