Hoospitaala Bishooftutti haati takka ijoollee 4 deesse

Finfinnee, Gurraandhala 28,2010(FBC)- Hoospitaala Bishooftutti haati takka daa’imman 4 deesse.

Aadde Shibirree Asaffaa kanaan dura yeroo 4 ulfooftee osoo hin milkaa’in hafteet turte.

Aadde Shibirreen jiraattuu godina Wallagga bahaa aanaa Diggaa magalaa Arjoo Guddattuuti.

Yeroo 5ffaaf yoo ulfooftu hospitaala Naqamteetti hordaffii tasiisaa turte.

Muudannoon kanaan duraa sodaa waan itti uumef, Finfinneetti siqxee tajaajila dabalataa argachuuf gara obboleessa ishee magaalaa Duukam jiraatu bira deemte.

Yeroo ciniinsun ishee qabu hoospitaala Bishooftuu deemuun ciiste.

DAAMMMM.jpg

Dhumarrattis ogeessonni hoospitaala Bishooftuu baqaqsanii yaaluun, aadde Shibirreen daa’imnan dhiiraa afur akka deessu sihee gargaaraniiru.

Dooktarri yaala namaa Salamoon Warquun akka jedhanitti, saayinsii fayyaattin dubartoota 60,000 keessaa dubartiin takka carraa daa’ima 4 ol da’uu qabaachuu dandeessi.

Hojii gaggeessaa olaanan hoospitaala Bishooftuu obbo Dassaalany Baayyisaan qindoominni, dandeettii fi ga’umsi ogeessota keenyaa fi meeshaalee yaalii gahaan hoospitaalicha keessa jiraachun, da’umsicha milkeessera jedhan.

Daa’imman dhalatan arfanuu sadarkaa gaarirra jiraachuu Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Bishooftuurraa odeeffanneerra.