Talaallin proosteet kaansarii dhiiraa hojjetame

Finfinnee, Gurraandhala 29,2010(FBC)- Talaallin proosteet kaansarii dhiiraa hojjetame.

Talaallichi kaansarii afaan ujummoo seensa afuuffee fincaanii/proosteet kaansarii dhiiraa ittisuuf gargaara.

Talaallicha qorattoota Briitaaniyaatu argate.

Dandeettin ittisa dhibee qaama keenyaa akka dabalu gochuun, kaansaricha ittisuuf dandeessisa.

Kanaan alas seelonni proosteet kaansarii qaama keenya keessatti akkuma uumamuu eegalaniin ajjeesa.

Qorattoonni akka jedhanitti talaallichi sadarkaa jalqabaarra qaqqabeera; hojiileen muraasni akka isa hafan ifoomsaniiru.

Qorattoonni Yuunvarsiitii Beelfaast Kuwiinslaand talaallichi dhiyeenyatti hojiirra akka oolu fi dargaggootaf akka laatamu himaniiru.

Hojiirra ooluu gaafa jalqabus dhibicha ittisuun lubbuu dargaggoota hedduu du’arraa baraaran itti amanameera.

Talaallichi dargaggoota dhibichaaf hin saaxilaminiin ala kan saaxilamanis yaaluuf ni gargaara.

Sababiin isaas xannachoota kaansarii duursanii guddatan waan ajjeesufi.

Maddi; www.dailymail.co.uk