Sochii qaamaa taasisuu dhabuun yeroo dullumaa dandeettii dhibee ofirraa ittisuu dadhabsa

Finfinnee, Gurraandhala 30,2010 (FBC )Yeroo dullumaa sochii qaamaa  baay’ee taasisuun qaamni keenya salphumatti dhibee ofirraa ittisa jedhan qorattootni.

Namni umurii 80tti saayikilii fageenya dheeraa oofu hamma dargaggeessa umurii 20 qaamni isaa dhibee ofirraa ittisuu danda’a.

Qorannoo kana kan gaggeesse Laandan Kolleejjii Kiingitti Piroofeesar Noormaan Laazaruus sochii qaamaa irra deddeebiin hojjechuun faayidaalee danuu; qaama keenyaaf, sammuu keenyaa fi jabina lafeef qaba jedhan.

Yunvarsiitii Barniinghaamitti Daayireektarri Inistiyutii umurii, pirooffeesar Jaanet Loorda akka jedhanitti “ Yoo guyyaa guyyaan sochii qaamaa taasisuu baanne,dandeettin qaamni keenya dhibee ofirraa ittisuu umurii 20 keessatti harka 2-3 tiin hir'isaa deema.kanaaf hanguma umuriin keenya dabalaa deemu dandeetin dhibee ofirraa ittisuu keenya dadhabaa deema waan ta’eef, yeroo dullumaa salphaatti dhibee garaa garaaf saaxilamna” jedhaniiru.

Qorattootni akka amanaanitti yeroo dullumaa yoo qaamni kee cimaa ta’e, infeekshiniiwwan garaa garaaf salphaatti hin saaxilamtu

Namni yeroo baay’ee saayikilii oofu qaamni isaanii jajjaboodha, furdina hin barbaachisneefis hin saaxilamu.

Sochiin taasisuu qabdu atileetii taatee faayidaa addaa argachuuf osoo hin taane,sochii muraasa taasistee fayyummaa qaama keetii eeggachuu dandeecha.

Maddi; BBC