Shaayii dhuguun qorichatti aanuun dhiibbaa dhiigaa to’achuuf gargaara - Qorannoo

Finfinnee Ebila 3,2010 (FBC) Dhiibbaa dhiigaa to’achuuf qoricha fudhachuu bira darbe  tooftaa yaalaa garaa garaatu jira.

Waldaan dhukkubsattoota onnee Ameerikaa, shaayii dhuguun dhiibbaa dhiigaa to’achuuf ni oola jedheera.

Bu’aan qorannoo akka ibsutti dhiibbaa dhiigaa too’achuuf tooftaalee gargaaran keessaa qoricha kenname haalan liqimsuun isa jalqabaa ta’uu dha.

Qorichatti aanuun garuu shaayii dhuguu fi sochii qaamaa taasisuun dhiibbaa dhiigaa too’achuuf murteessaa akka ta’an qoranichi dhugoomsee jira.

Qorannicha irratti namootni kumni 1 fi 284 kan hirmaatan yoo ta’u, kana keessaa 100 dhukkubsatoota dhiibbaa dhiigaati.

Akka lakkoofsa Awurooppaatti Bitoottessa hanga Waxabajjii 2017tti qorannoo gaggeeffameen dhukkubsattootni tooftaa yaalaa akkamii akka fayyadaman adda baasee jira.

Qorattootni kunneen akka ifoomsanitti dhiibbaa dhiigaa too’achuuf jalqaba qoricha fayyadamuun filannoo jalqabaa ta’uu qaba, Akkasumasa guyyaatti shaayii qaruuraa tokko dhuguun fala lammaffaadha, gama biraan tooftaa inni sadaffaan sochii qaamaa gahaa taasiisuu akka ta’e hubachiisanii jiru.

Sadarkaa xummuraa irratti qoranichi kan teechisa lilmoo waraanamuu yoo ta’u, kanis akka filannootti kan fayyadaman ta’uu eerameera.

Madda: www.upi.com/Health