Teeknooloojii haaraa jiinii sirreessuu fi fooyyessuu dandeessisu

Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)- Teeknooloojin jiinii sirreessuu dandeessisu; dhibee jiiniin dhufu yaaluuf akka gargaaru himame.

Qorattoonni Yuunvarsiitii Albartaa qorannaa maashina lubbu qabeeyyii fayyadamutti dhimma ba’uun qorannaa gaggeessaniin, rakkoolee jiinii namaarratti mudatan sirreessuu fi fooyyessuu akka gargaaran himaniiru.

Qorattoonni kanneen kalaqichaan abbummaa kan itti fudhatan yammuu ta’u, bu’aa qorannichaas dhaabbilee dawaa oomishan waliin ta’uun tajaajilarra oolchuuf fedhii akka qaban himaniiru.

Bu’aan qorannichaan argames dhangala’uu dhiigaa, rakkoo maashaa fi dhukkubsattoota kaansariif dawaa akka ta’us eerameera.

Damee kanaan, kanaan dura qorannaan jiinii sirreessuu fi fooyyessuu yaalameera.

Jiinonni weerartuu isaan miidhan; baakteeroofeejiis irraa of eeggachuuf baakteeriyaa kan uuman yoo ta’u, baakteeriyoonnis miidhaa duursa qaqqaberratti odeeffannoo akka sassaaban taasifameera.

Samuudaa jiinii weerartuun miidhame kutuun miidhaa qaqqabe maqsuun akka danda’ames qorattoonni ifoomsaniiru.

Namarratti yaala gaggeeffameen jiinirraa muruun miidhama qaqqabe adda baasuun; hojiin sirreessuu fi fooyyessuu hojjetameera.

Teeknooloojichi jiinota fayyaa isaan miidhamanirraa adda baasuu dandeessisa.

Hojiin jiinota sirreessuu fi fooyyessuu bu’a qabeessa akka ta’es qorattoonni kanneen himaniiru.

Qaamni namaa seelota triiliyoonan lakkaa’amurraa kan ijaarrame ta’uun, hojiin jiinii sirreessuu fi fooyyessuu dhibee kaansarii yaaluuf obsa guddaa akka barbaadu qorattoonni ni eeru.

Maddi; upi.com