Gurraachonni Ameerikaa miidhagina rifeensatiif wantoonni fayyadaman miidhaa qaqqabsiisaa akka jiran qorannaan ifoomse

Finfinnee, Caamsaa 6,2010(FBC)- Gurraachonni Ameerikaa miidhagina rifeensatiif wantoonni fayyadaman miidhaa fayyaa qaqqabsiisuu akka malu qorattoonni himan.

Barreessituu olaantuu qorannichaa Jesiikaa Helmee fi hirmaattonni biroo 18 qorannaa gaggeessaniin, bareedinaaf wantoonni fayidaarra oolan qabiyyeen keemika isaanii miidhaa qaqqabsiisuu mala jedhan.

Rakkoo jabaan kan jirummoo qabiyyeen keemikaala isaanii waan hin qorataminiifi.

Akka qorannaa kanaatti keemikaalonni miidhagina rifeensatiif tajaajilarra oolan, xannachoota fayyaa namaatif barbaachisoo ta’anirratti miidhaa qaqqabsiisa.

Qorannaa ammaa kanaan dura qabiyyeewwan keemikaalichaa kaansarii akka hammeessan, qaamota afuuraa fi ulfarratti dhiibbaa akka qaqqabsiisan ture kan ibsame.

Bareedina rifeensatiif qabiyyeewwan hojjetaman keessatti Gamtaan Awrooppaa faayidaarraa akka hin oolle kan dhoorke 7 argamaniiru.

Qabiyyeewwan kanneenis dubartoonni duursanii laguu akka argan, ulfi akka miidhamu, dhala akka dhaban, kaansarii harmaa fi gadaamessaaf akka saaxilan mirkaneessera.

Gareen qorannichaa; dhaabbileen wantoota miidhagina rifeensaaf oolan oomishan keemikaalota fayyadaman ifa gochuu dhabuun rakkoo isa cimaadha jedheera.

Maddi; upi.com