Maangoon rakkoo bullaa’insa soorataa ni fura jedhame-Qorannoo

Finfinnee, Waxabajjii 04,2010 (FBC)- Maangoon kuduraa fi muduraa keessa baay’ee filatamaa fi fayyaa namaaf barbaachisa akka ta’e ni himama.

Qorannoon tibbanaa tokko akka agarsiisutti maangoon rakkoo bullaa’insa soorataaf furmaata akka ta’e ifoomsee jira.

Addunyaarratti namoota umurii ga’eessa irratti argaman 5 keessaa 1 gogiinsa garaaf kan saaxilamu ta’uu ragaan ni mul’isa.

Haaluma kanaan rakkoo kana furuuf namoota 36 iddoo lamatti qoodun qorannoon gaggeeffamee jira.

Ji’a tokkoof gareen tokko maangoo giraama 300 guyyatti akka nyaatanii fi gareen lammaffaa ammoo qoricha dhibee gogiinsaf mana yaalatii ajajamu akka fayyadaman taasifame.

Dhuma ji’aa irratti gareen lamaanuu gogiinsi garaacha isaanii kan fooyya’e ta’us, warreen maangoo fayyadamaa turan irra caalaa fayyaa ta’anii argamanii jiru jedha qoranichi.

Maangoon albuudota garaa garaa waan of keessa qabaniif bullaa’insa soorataa dabalatee dhibee garaachaf qoricha ta’uus mirkanaa’ee jira.

Ameerikaa Teeksaas Yuunvarsiitii AANDMtti duursaa garee qorannoo kan ta’e Proofeesar Maarteens Taalkot, qorannichaan rakkoo bullaa’insa soorataa dabalatee dhibee garaachaf furmaata ta’uu mirkaneessinee jirra jedhe.

Maddi: www.dailymail.co.uk