Buna dhuguun maalif barbaachise?

Finfinnee, Waxabajjii 28,2010(FBC)-Namootni buna baay’inaan dhugan namoota gonkumaa hin dhugne caalaa umurii dheeraa jiraachuu akka danda’an qorattootni ibsan.

Qorattootni namootni buna yeroo baay’ee fayyadaman fayyaa isaanif murteessaa akka ta’ee fi umurii dheeraa jiraachuf caarraa qabu jedhaniiru.

Qorannoo namootni tola oolan kuma 500 ol irratti hirmaatan haalli fayyaa isaanii fi muuxannoon isaanii keessatti haammatamee jira.

Bunni keemikaala of keessaa qabuun DNA irra miidhan akka hin geenye taasisa.

Qaama irratti bokookni akka hin umaamne, insuliinin fi tiruun hojii isaanii haalan raawwatan akkasumas ujummoon dhiigaa haalan dhiiga akka dabarsu taasisa.

Qorannoon kun akka mul’isutti buna dhuguun dhibee akka kaansarii fi sukkaaran wal qabatan irraa nama oolcha jedha.

Dabalataanis buna idileen dhuguun dhibee Paarkinis, tiruu fi sukkaara namarraa kan ittisu ta’uu qorannichi eeree jira.

Maddi:NBC