Soorrata dhukkubsattoota Sukkaraaf filatamoo ta’an

Finfinnee, Waxabajjii 29,2010 (FBC)- Dhukkubsattoonni sukkaaraa akaakuwwan nyaataa fudhatan filatanii, of eegachaa ta’uu akka qabu ogeeyyiin ni gorsu.

Keessattu nyaata sukkara qaban akka hinnyaanne nidhorku; yeroo mara nyaachuu kan filannu kanneen akka paastaa, ruuzii fi nyaatota zayitaan bishaatanii dhiyaatan irraa ammoo akka of qusannu nu gorsu.

Hamma sukkaaraa qaama keenyaa too’annee, haala itti nyaata mi’aawaafi fayyaaf gaarii ta’an itti sorachuu dandeenyu filannoowwan jiran kan www.healthdigest.com eeru akka armaan gadiitti dhiheessineerra:

Aannanii fi bu’aawwan aannanii

AAannan Kaalsiyamii fi Vitaamina D olaanaa of keessaa qaba. Kaalsiyamii fi Vitaaminni D ammoo dhukkuba sukkaraa ittisuuf guddaa barbaachisoodha.

Kanaafis aannanii fi bu’aasaa soorachuun dhukkubicha ittisuuf baay’ee gargaara

Haata’u malee, bu’aawwan aannanii coomi itti hinheddummaanne akka filannu gorfama.

Tuunaa

Tuunaan akaakuu nyaataa qabiyyee Omeegaa 3 jedhamuun badhaadhe waan ta’eef, humna hamma kolestiroolii qaama keenya keessa jiru hir’isuu akka qabu beekamaadha.

Amala wal harkisuus waan qabuuf nyaata Vitaamina D badhaadhe dhukkabsattoota sukkaraaf gorfamudha.

Omborii (Aajjaa)

Omboriin akkuma akaakuwwan nyaataa armaan olitti ibsamanii qabiyyeewwan sukkaara ittisuu danda’an kan qabudha.

Omborii yeroo baay’ee cireerratti fayyadamuun hamma sukkaaraa qaama keenya keessaa akka hir’isu ogeeyyiin fayyaa nihimu.

Dhadhaa Ocholoonii (Lawuzii)

Amala wal-harkisuu fi qabiyyee sukkara ittisu of keessaa waan qabuuf dhadhaan lawuzii dhukkubsattoota sukkaraaf filatamaadha.

Maddi; Healthdigest.com