Karabaataa hidhachuun raabsa dhiiga gara sammuu irratti dhiibbaa qaba-Qorannoo

Finfinnee, Adoolessa 02,2010(FBC)-Karabaataa hidhachuun raabsa dhiiga gara sammuu irratti dhiibbaa kan qabu ta’uu qorannoon addeesse.

Manneen hojii tokko tokko keessatti karabaataa hidhachuun baramaa ta’us, dhiiga gara sammuutti dabru irratti dhiibbaa qabaachuu qorannoon mirkaneessee jira.

Qorannoon biyya Jarmanitti dargaggoota 30 irra gaggeeffame akka mul’isutti karabaataa hidhachuun hamma dhiiga gara sammuutti galu kan hir'isu ta'uu mirkanaa'era.

Namoota 30 qorannoof dhiyaatan keessa 15 karabaataa kan kaawwatan yoo ta’u, dhiigni gara sammuutti galu dhibbeentaa 7.5 hir’itee jira.

Dhiigni hammi barbaachisu sammuu keenyatti raabsamuun sammuun keenya hojii idilee isaa haalan akka raawwatu taasisa.

Maddi: mail online