Dhibee sukkaaraa daa'imummaarraa kaasee mudatu ittisuuf falli argameera -qorattoota

Finfinnee, Adoolessa 4,2010(FBC)- Qorattoonni dhibee sukkaaraa gosa 1 daa'imummaadhaa qabee mudatu ittisuuf fala argachuu beeksisan.

Insuuliinin qorattootan argame kunis bifa daakutiin qophaa'ee kan laatamu yammuu ta'u, daa'imman umrii isaanii guutuu dhibicharraa bilisa akka ta'an gargaara.

Insuliinin hoormoonii ammeentaa sukkaaraa dhiiga keessaa kan to'atu yammuu ta'u, yeroo ammaas bifa dawaatin qophaa'uun dhibee sukkaaraa yaaluuf tajaajilarra oolaa jira.

Qorattoonni Briitaaniyaa dawicharratti yaalii gaggeessaa kan jiran yammuu ta'u, haawwan ulfi yaalidhaaf fedhiidhan akka galmaa'an waamichi dhiyaatera.

Insuliinin bifa daakutiin qophaa'es daa'imman umrii isaanii 6ffaarraa kaasee amma waggaa 3tti guyyaadhan akka fudhatan taasifama.

Waggoota kanneen keessattis qorattoonni daa'imman insuliinicha fudhatan ni hordofu.

Qorannaa gaggeeffamuun walakkaan insuliinicha daa'immaniif akka laatan kan barbaadamu yammuu ta'u, kan hafan ammoo daakuu dawicha hin qabne akka fudhatan taasifama.

Yuunvarsiitin Ookisfoord haala kanaan daa'imman kuma 30 irratti qorannaa kana gaggeessuuf qophaa'uusaa beeksiseera.

Yeroo ammaa daa'imman kuma 1 keessaa daa'imti 1 dhibee sukkaaraa gosa 1f kan saaxilame yammuu ta'u, dhibicha ittisuuf amma ammaatti falli hin argamne.

Maddi; www.bbc.com