Kuufama qabiyyee ji’aa

Baga gara fuula keenya qabiyyeetti dhuftan.Fuula kana irratti qabiyeewwan gara garaa 18101 ji’aafi waggaadhaan qoodamuudhaan argamu.

2017

2016

2015

2014