Kuufama qabiyyee ji’aa

Baga gara fuula keenya qabiyyeetti dhuftan.Fuula kana irratti qabiyeewwan gara garaa 22281 ji’aafi waggaadhaan qoodamuudhaan argamu.

2018

2017

2016

2015

2014