Ityoophiyaan fooramii biiznasii Afrikaa 5ffaa keessummeessufi

Finfinnee, Amajjii 2,2009(FBC) – Ityoophiyaan fooramii biiznasii Afrikaa 5ffaa ji’a Faranjootaa Bitootessa jalqabarra gaggeeffamu keessummeessufi.

Ityoophiyaan kanaan duras fooramii biiznasii 4ffaa keessummeessiteet turte. Fooramiin 5ffaan kun Hoteela Sharaatan Addiisitti gaggeeffama.

Fooramiin biiznasii Afrikaa 5ffaan kun Finfinneetti gaggeeffamuu isaatin dura ji’a Faranjootaa Amajjii 25 walga’iin invastimantii Duubaayitti gaggeeffama.

Kunis invastaroota humna qaban Afrikaatti hawwachuuf ni deeggara jedhameera.

Mata dureewwan fooramii biiznasii Afrikaa 5ffaas faaynaansii fi kaappitaala, qonna, ‘ICT’, albuuda, anniisaa, shaqaxoota, daldala walii galaa, loojistiiksii fi aviyeeshinii, bu’uuraalee misoomaa, tuuriizimii, keessummeessaa fi riil isteetii, maanufaakchariingii fi indaastiriin isaan jajjaboodha.

Fooramiin biiznasii Afrikaa bara 2014 kan hundaa’e yammuu ta’u, waggaatti si’a 2 Afrikaa fi Baha Jiddu Galeessaatti wal ga’ee mari’ata.

Fooramiin kun invastaroota maamiltootan walitti fiduun hojii dansaa hojjechaa akka jiru eerameera.

Koonfaransicharrattis hayyoonni damicharratti qorannoo gaggeessan, ambaasaaddaroonni, qondaaltonni mootummaa olaanoo, abbootin qabeenyaa, invastaroonnii fi hoggantoonni dhaabbilee ni hirmaatu.

Maddi: Africa business forum