Wixineen labsii sanadoota idaa mootummaa qophaa’e

Finfinnee, Amajjii 2,2009(FBC) - Wixineen labsii sanadoota idaa mootummaa yookin boondiin qophaa’e.

Wixineen labsichaa maallaqa kaappitaala Baankii Daldala Ityoophiyaa guddisuuf kan oolu, sanada idaa mootummaan akka kanfalamu taasisuun waan barbaachiseef kan qophaa’e jedhameera.

Wixinichi har’a Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf kan dhiyaate yammuu ta’u, bal’inaan akka ilaallamuuf koree dhaabbii dhimmoota faaynaansiif qajeelfameera.

Wixinichaan boondiin mootummaa Birrii biiliyoona 26.5 baasu kan qophaa’u akka ta’ee fi boondichi kanfalamee yammuu xumuramus, galiin argamu kaappitaala baankichaa guddisuuf kan oolu ta’a jedhameera.

Boondiin qophaa’us yeroo bilisaa waggoota 5 akka qabaatu taasifamuun waggoota 10 keessatti kanfalamee xumuramas jedhameera.

Manni marichaa kanaan ala kan Giloobaal Fandii, HIV/AIDS, dhibee sombaa fi busaa ittisuuf waliigaltee mirga eeggannoo addaa raggaasisuuf wixinee labsii ba’e bal’inaan akka ilaallamu qorachuun qajeelchera.