Waldaan aksiyoona Akwaa Amboo hundaa’e

Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC)- Waldaan Aksiyoona Akwaa Amboo hundeeffame.

"Aqua Ambo Share company" godina Shawaa lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee cinaa warshaa bishaan Ambootti, lafa heektaara 2 irratti kan ijaarramus ta’a.

Qonnaan bultoonni lafa isaanii misooma kanaaf gadi lakkisan beenyaa kaffaluu qofaa otoo hin ta'in, haala bal'ina lafa isaanitiin aksiyoona keessa akka galan taasifameera.

Ijaarsa proojaktichaafis teeknooloojiin adda kan ba’e yammuu ta’u, kaffaltiin duursaa 25% erga kaffalameen booda kaffaltiin hafe yeroo ji'a 6 hin guunne keessatti kaffalamee akka dhumu “OPDO-Official” irraa odeeffanneerra.

Dhagaan bu'uuraa ijaarsa kanaaf ta'us Caamsaa 13, 2009 akka kaa’amu ibsameera.