Oomisha harkaa biyya keessaarratti kan alaa galu dhiibbaa uumaa jiru

Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC) – Oomishti harkaa biyya keessaa dhaabbaa oomisha walfakkaataa alaa galu jalatti kufuusaa daldaltoonni himan.

Daldaltoonni fi tajaajilamtoonni Faanaa Broodkaastiing Koorporeet dubbises, Ityoophiyaan amma wayaa ammayyaaf xiyyeeffannaa laatte isaan biyya keessatti dhahamaniif hin kennine jedhan.

Oomishaalee biyya keessaarras kan Chaayinaa gabaa dhuunfataa akka jiranis ibsaniiru.

Abbaan Taayitaa Galiiwwanii Ityoophiyaa gama isaatin akka furmaataatti wayaawwan alaa galfamanirratti qaraxa 35% kaa’era.

Wayaawwan biyya keessatti bifa aadaan dha’aman garuu uffannaarra darbanii eenyummaa ummatichaa ta’aniiru.

Damichi carraa hojii bal’aa biyya keessatti uumuu akka danda’amu himamuufis, amma amma garuu dhiibbaa oomishaalee walfakkaatoo alaa dhufanirraa jireenyisaatuu rakkoorra jira jedhu ogeeyyonnii fi daldaltoonni.

Namoota biyya keessatti wayaa dhahan ga’oomsaa damicha jabeessuurra, oomishaaleen kuulaa kaasee amma oomisha hucuu manan jedhamutti alaa galuun gabaa dhuunfataa jira.

Oomishti wayaa manan jedhamu kan alaa galu magaalaa Finfinneetti Birrii 16n kan gurguramu yammuu ta’u, kan Ityoophiyaatti oomishamemmoo amma Birrii 45tti gurgurama.

Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa Ityoophiyaatti daayreektarri sagantaa misooma tilmaamaa fi ramaddii gatii obbo Fiqaaduu Baqqalaan rakkoon akkanaa akka jiru akka hin beeknee fi barbaachisaa tanan qaraxa irra kaa’ame amma fooyyessuutti akka hojjetamu himan.

Oomishaalee aadaa biyyattii jajjabeessuu fi ammayyaatti ceesisuun, hawaasni hojicharratti bobba’e fayyadamaa akka ta’uu fi biyyattiinis galii dansaa akka irraa argattu hojjechuun barbaachisaadhas jedhan.

Oomishichi gabaa biyya keessarra darbee gabaa alaattuu yoo ergame galii argamsiisuu akka danda’u, ji’oottan 9n qofatti Doolaarri miiliyoonni 50 argame agarsiistuudha.

Inistiitiyuutii Misooma Huccuuwwan Ityoophiyaatti daayreektarri koominikeeshinii obbo Baantiihuun Gassasaan akka jedhanitti, damichi sadarkaa addunyaatti abbummaa fi beekamtii akka argattuuf carraaqqiin taasifamaa jira.