Abbaan-taayitaa Gabaa Oomishaa Itiyoophiyaa sirna gabaa bunaa haaraa ifoomse

Finfinnee, Adoolessa 05, 2009 (FBC) Abbaan-taayitaa Gabaa Oomishaa Itiyoophiyaa sirna gabaa bunaa haaraa ifoomseera.

Sirni kun wiirtuuwwan gabaa sadarkaa tokkoffaa kana duraa bittaaf gurgurtaan itti geggeffamaa ture hambisuun bittaa fi gurgutaan konkolaataa irratti akka raawwatamu kan eyyamudha.

Abbaan-taayitaa Gabaa Oomishaa Itiyoophiyaa qooda fudhattoota kaan waliin ta’uun guyyaa har’aa sirni gabaa haaraa kun jalqabamuusaa ifoomseera.

Hoji-raawwachiisaa Olaanaa abbaa-taayitichaa Obbo Ermiyaas Isheetuu sirni gabaa bunaa har’a ifoomsame sirreeffamni rakkoolee damichaan mudachaa turan furuu dandeessisan kan irratti taasifamedha jedhaniiru.

Sirna kana hojiirra oolchuuf qophiin akka taasifame Obbo Ermiyaas ibsaniiru.

Man-kuusaawwan buna fuudhan keessa hojjattoota jiraniif sirna gabaa haaraa kanaarratti leenjiin kennamuufiisaa hoji-raawwachiisaan kun ibsaniiru.

Sirni gabaa haaraa bittaa fi gurgurtaa kana dura man-kuusaatti raawwatamaa ture bakka turmaataa daangeffame (bonded yard) keessa galchuun gurgurtaa konkolaataa irratti kan jijjiirudha.

Sirni gabaa kun wal-dorgommii oomishaa guddisuun garasitti qonnaan bultoonni ulaagaa gabaa kanaa yoo guutan kallattiin akka hirmaatan dandeessisa jedhameera. Misikkir Sinaaffiqtu gabaase.