Ji’oota sadan darbanitti daldalli alaa bunaa si’ateera

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Gabaa bunaa irratti sirreeffamni hojimaataa erga taasifamee booda ji’oota sadan darbanitti daldalli alaa bunaa si’ateera.

Abbaan-taayitaa Misoomaa fi Gabaa Bunaa fi Shaayii ji’oota sadan darbaniti gabaa addunyaaf dhiheessuuf kan karoorfate irra buna %20n caalu gabaa addunyaaf dhiheesseera jedheera.

Itti-aanaa Daayirektarri Olaanaa abbaa-taayitichaa Obbo Shaafii Umar wiirtuuwwan gabaa sadarkaa jalqabaa miidhaan isaanii caaleera; miidhaan geessisan kunis salphaa miti jedhaniiru.

Dallaalaan mandara irra naanna’ee buna sassaabu baay’achuu, ‘wakkilonni’ koomishiniin hojjatan uumamuu, bunni asheetiin funaanamee sa’aatii 24 keessatti gara industirii biraan ga’uun dadhabamuun daldala seeraan alaa fi nannessaaf ka’umsa ta’uusaa kaasaniiru.

Abbaan-taayitichaa sirreeffama hojimaataa diriire kanaan gabaan bunaa idustiriiwwan miccaa fi qasharuu keessatti akka geggeeffamu, industiriiwwan bakka hin-jirre, fageenyi bakka jiru yookiin magaalaa keessatti wayita ta’u ammoo bakka giddu- galeessa ta’etti akka geggeffamu kan taasifamu ta’uu Itti-aanaa Daayirektara Olaanaan kun himaniiru.

Hojimaati kun dorgomtummaa kan guddisu ta’uu kan ibsan Obbo Shaafiin bunni oomishame qulqullummaan gabaa alaatiif karaa itti dhihaatu nimijeessa jedhaniiru.

Sirreeffamni hojimaataa fi seeraa kunniin erga taasifamanii booda daldala alaa bunaa irratti jijjiiramni dhufuusaa kaasaniiru.

Bunni ji’oota sadan darbanitti gabaa alaatiif dhihaate hammaanis ta’e galiin dabalata agarsiisuusaati kan kaasan.

Bara bajatichaatti tooniin kuma 75 gabaa alaatiif dhihaateera; ji’oota sadan darbanitti qofa toonii kuma 27 ol ergameera jedhaniiru.

Sirreeffamni hojimaataa kun jijjiirama qabatamaa fiduusaa kan kaase abbaan-taayitichaa, labsii gabaa bunaa ji’a Waxabajjii darbe ragga’es galii buna irraa argamu guddisuu dandeessisa jedheera.

Itiyoophiyaan oomisha alatti ergitu keessaa galii %25 kan argattu oomisha bunaa irraa ta’uu odeeffannoon Abbaa-taayitaa Misoomaa fi Gabaa Bunaa fi Shaayii Itiyoophiyaa irraa araganne ni-eera. Tamasgan Indaaletu gabaase.