Gabaan boondii sadarkaa lammaffaa bara kana eegalamuufi

Finfinnee, Fulbaana 26,2010(FBC)- Gabaan boondii sadarkaa lammaffaa waggaa lama dura ni eegalama jedhame bara kana akka eegalamu Baankin Biyyoolessaa Ityoophiyaa ibse.

Hojichi yeroo jedhame keessatti osoo hin eegalin kan hafe qorannoowwan barbaachisan gaggeeffamanii xumuramuu dhabuu isaatini jedheera baankichi.

Hojichi silaa Adoolessa 2009 ni eegala jedhameet ture.

Itti aanan bulchaa baankichaa fi ogeessi olaanaa diinagdee Dooktar Yohaannis Ayyaaleew FBCtti akka himanitti, gabichi Ityoophiyaaf qabiyyee haaraa kan qabu yammuu ta’u, dhimmoonni seeraa fi biroo amma guutamaniiru.

Gabaan sadarkaa lammaffaa kun sirna gabaa haaraa kan diriirsu yammuu ta’u, sanadaan gabaa gaggeessudha.

Boondin nama dhuunfaa yookin dhaabbata tokkoon bitame yookin kan biroorraa gabaa jalqabaatif yeroo muraasa keessatti boondin bitame yeroo dhumaa boondichaa osoo hin eegin yeroo barbaadetti fayyadamuu danda’a.

Boondin gabaa lammaffaa kun hojiirra yammuu oolu, sanadoonni dhaabbileen bitan mootummaaf deebisuun osoo irraa hin eegamin kallattiin gabaarra ooluu danda’u.

Dhaabbilee yookin namoota bittaa boondiirratti hin hirmaannef akka hirmaataniif carraa gaarii uuma.

Dhalli gurgurtaa boondicharraa argamus taaksin itti hin kaffalamu. Kun ammoo fayyadamtoota hawwata.

Bittaa -gurgurtaan boondota sadarkaa lammaffaa yammuu eegalamus, sanadoonni bitaman elektirooniiksiin bakka tokko kaa’amuu qabu jedhu Dooktar Yohaannis.