Qaala’iinsi gatii Fulbaanaa % 10.8 ta’uun galmaa’e

Finfinnee, Fulbaana 26,2010(FBC)-Qaala’iinsi gatii waliigalaa baatii Fulbaanaa % 10.8 ta’uun galmaa’e.

Eejansiin Istaatiistiiksii Jiddugaleessaa FBCtti akka himetti qaala’iinsichi kan baatii Hagayyaa %10.4n walcinaa qabamee yammuu ilaallamu daballii %0.4 agarsiisera.

Fulbaana keessa gatii xaafii, boqqoolloo, qamadii, garbuu fi misingaa irratti dabaliin naannolee hundatti muul’achuu isaatin oomisha nyaataarratti qaala’iinsi waliigalaa muul’achuusaa eejansichi himeera.

Dabalataanis gatii foon sangaa, hoolaa fi re’ee, aannan, ayibii fi killee, dhadhaa, timaatima, qullubbii diimaa, muuzii fi buna irrattis daballiin gatii muul’ateera.

Baatin Fulbaanaa ayyannan walitti aanoo waan qabuuf qaala’iinsichaaf ga’ee qaba jedheera eejansichi.

Oomishaalee nyaata hin taanerratti; jimaa, uffata, kophee, cilee, meeshaalee fi faayota manaa, nyaataa-dhugaatii hoteelaa fi yaalaa irrattis daballiin gatii galmaa’era.