Dargaggoota furdisa looniirratti bobba’aniif hidhanni gabaa dhaabbata qeeraa oomisha foonii Eshiyaatti ergu waliin uumameef

Finfinnee, Onkololeessa 1,2010(FBC) -Dargaggoota furdisa loonii fi horsiisa re'ee fi hoolaa irratti bobba'aniif ‘Qeeraan Halaal Fuuds’ jedhamu akka irraa bitee qalee biyya alaaf ergu walii galteerra ga'ame.

Hogganaan Eejansii Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa Magaalota Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii akka himanitti dargaggoonni damee horsiisaa fi furdisa irratti bobba'an hedduu ta'anis rakkoon gabaa isaan mudatee ture.

Fala sanaaf ta'us ‘Dhaabbata Qeeraa Halaal Fuuds’ magaala Mojootti argamu kallaattumaan dargaggoota hojii kanarratti bobba'anirraa loon bituun qalee saamsuun gara biyya alaa erguuf Hoteela Sharaatanitti waliigaleera.

Dhaabbani Qeeraa Halaal Fuuds kun kan biyya alaa yoo ta'u, guyyaatti hanga re'ee, hoolaa fi sangaa kuma shanii ga'u qaluun biyya alaatti erga.

Biyyoonni Eshiyaa kan akka Saawd Arabiyaa,Duubaay,Afgaanistaan,Chaayinaa fi Iiraan kanneen oomisha sadarkaa isaa eegee saamsu kana bituun fayyadamani.

Obbo Awwaluu Abdii akka himanitti, warshichi amma gara eejansichaa dhufuun dargaggoonni loon furdisanii gurguran qofarraa utuu hin taane gurgurtaa foonii biyya alaa irraayis galii argamu qooddatu.

Haalli qoqqooddaa waldaalee damee kana keesssa galaniitis seeraan kan hojjatamu ta'a.

Dhaabbanni qeeraa kun waldaalee Oromiyaatiin ala jiraniyyuu hammachuu kan danda'u akka ta'e eerameera.

Kan jabaatee hojjate galiin argatus akkasumaan guddachaa deemas jedhameera.

Getaachaw Mul'ataatu gabaase.