Qajeelfamni fooyya’aan meeshaalee dhuunfaa alaa galfamanii hojiirra oolufi

Finfinnee,Bitootessa 3,2010(FBC)- Qajeelfamni fooyya’aan meeshaalee dhuunfaa alaa galanii fi daldalaaf hin oollef qophaa’e hojiirra oolufi.

Abbaan Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa Ityoophiyaa akka beeksisetti, labsichi qaawwa seeraa qabuun faayidaa hin malleef oolaa tureera.

Qajeelfamni Ministeera Maallaqaa fi Walta’umsa Diinagdeen qophaa’e hojiirra ooluu ega jalqabee baatii 3 lakkoofsiseera.

Qajeelfamichaan meeshaaleen tajaajila dhuunfaaf galfaman; qaraxarraa bilisaa fi qaraxaan ala galan, ammeentaan eeyyamamus tarreeffameera.

Qajeelfama meeshaalee tajaajila dhuunfaa alaa galfamanirratti lakkoofsi 52/2010 kutaa lammaffaa, lakkoofsa 4 c jalatti qaraxaan kan galan, bilisaan kan eeyyamaman, ammeentaa fi gosa meeshaalee ni tarreessa.

Qajeelfamichaan keeyyattoonni ifa hin taanee fi qaawwa qaban fooyya’anii, hojiirra ooluu isaatin dura hojiin hubannoo uumamu akka hojjetamu eerameera.