Ijaarsi Ganda Industiri Gogaa Moojoo waggaa shanii ol booddeetti hafe jalqabamuuf jedha

Finfinnee, Waxabajjii 5, 2010 (FBC) Gandi Industirii Gogaa Moojoo ijaarsi isaa waggaa shanii ol boodeetti hafe ijaarsi isaa waggaa kana jalqabamuuf jedha.

Ijaarsa Gandi industirii Gogaa Naannoo Oromiyaa Magaalaa Moojoo keessatti geggeffamu, kana dura dhimma daangaa kabachiisuu fi kaffaltii beenyaan wal-qabatee booddeet harkifate, kanaaf Doolaarri Ameerikaa miliyoonni 100 ol qabameera. Maallaqi kunis Mootummaa Itiyoophiyaa, Gamtaa Awurooppaa fi Baankii Invastimantii Awurooppaa irraa kan argamudha.

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Hogganaan Olaanaa Damee Teeknoolojii Industirii Agroo Misooma Industirii Oriliyaa Paatirizhiyaa Kaalaroobaa akka ibsanitti kaayyoon piroojaktichaa naannoo industirii oomisha gogaa hammayyaa fi sadarkaa eeggate ijaaruudha. Piroojaktichi haala sirna qulqullissuu fi dhabamsiisa dhangala’aa eegeen kan ijaaramu ta’uu ibsaniiru.

Ijaarsi Piroojaktichaa waggoota 4 keessatti xumuramee tajaajila kennuu akka jalqabu, yeroosittis jiraattota naannichaa kuma 40 ga’anii carraa hojii akka uumu eegama.

Haayilamikaa’el Abbabaa