Leenjisaasaa kan geggeesse Bunni Itiyoophiyaa tapha kaleessaan milkiin isaa toleera

Finfinnee, Amajjii 03, 2009 (FBC) Taphoonni torban 10ffaa Piriimiyar Liigii Itiyoophiyaa taphpoota 7 Kaleessa Finfinnee fi magaalota naannootti taphatamaniin itti fufee ooleera.

Kaleessa sa’a 9 irratti Isteediyamii Finfinnee irratti Ititisni Arbaaminciin kan keessummeesse yoo ta’u, taphichi olaantummaa Magaalaa Arbaaminciin xumurameera.

Taphichi injifannoo Magaalaa Arbaaminc 2 fi 1n kan xumurame yoo ta’u, goolonni Tsaggaayee Abarraa daqiiqaa 36ffaa akkasumas Gabramikaa’el Yaa’iqoob daqiiqaa 41ffaa irratti lakkoofsisan Arbaanc injifatee akka ba’u godhaniiru.

Ittisaa goolii tokko malee (zeeroodhaan) ba’uura kan oolchite goolittii tokkittii Saamu’eel Taayyee daqiiqaa 78ffaa irratti galcheera.

Taphoota naannoo irratti geggeeffaman ammoo guyyaa keessaa sa’a 9 irratti Gondar irratti Magaalaan Faasil Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa waliin taphatan injifannoo Magaalaa Faasil 1 fi 0n xumurameera.

Goolii Magaalaan Faasil injifatee akka ba’u gargaare Heenook Gamteessaa daqiiqaa 27ffaa irratti galcheera.

Sa’aatii wal-fakkaatu 9 irratti Walaayittaa Diichaa dirreesaa Isteediyamii Sooddoo irratti Jimmaa Abbaa Bunaa kan keessummeesse yoo ta’u, taphichis injifannoo Walaayittaa Diichaa 1 fi 0n xumurameera.

Goolii Walaayittaa Diichaan ittiin injifate Bazzaabbih Mallayyoo daqiiqaa 28ffaa irratti lakkoofsiiseera.

Taphi Bunni Sidaamaa fi Itiyoo Elektirik Yirgaalam irratti taphatan ammoo qabxii wal-qixa 1 fi 1n xumurameera.

Tapha kanaarratti Itiyoo Elektirikaaf Fitsum Gabramaariyaam daqiiqaa 11ffaa irratti akkasumas Abiy Bayyanaa daqiiqaa 85ffaa irratti Buna Sidaamaadhaa  goolota jedhaman galmeessisaniiru.

Ligicha keessatti garaagarummaa gooliin caalamee sadarkaa lammaaffaa irra kan jiru Magaalaan Adaamaa Magaalaa Finfinnee 2 fi 1n injifateera.

Magaalaa Adaamaadhaaf goolota lamaan Bulchaa Shuraa daqiiqaa 63ffaa fi 88ffaa irratti wayita lakkoofsisu, Magaalaa Finfinneedhaaf ammo Inniyaw kaasaahun daqiiqaa 75ffaa irratti lakkoofsiseera.

Guyyaa keessaa sa’a 10 irrattiu Dirree Dawaa irratti Magaalaan Dirree Dawaa fi Dadabiit taphatanii tahichi qabxii wal-qixa 1 fi 1n xumurameera.  

Akkasumas sa’a 11:30 irratti ammo leenjisaa isaa kan geggeesse Bunni Itiyoophiyaa liigicha keessatti sadarkaa dhumaarra kan jiru Magaalaa Hawaasaa waliin taphateera.

Leenjisaa isaa geggeessuu isaa kan beeksise Bunni Itiyoophiyaa leenjisaa haaraa yeroodhaaf garicha akka leenjisaniif muudamaniin hogganamee dirree seenee milkiin isaa toleera.

Taphicha goolota Aschaalaw Girmaa fi Gaatoch Paanom lamaan 2 fi 1n injifateera.

Taphi liigichaa torban 10fffaa tokko hafe har’a kan taphatamu yoo ta’u, isaanis Qiddus Giyoorgis Magaalaa Waldiyaa 11:30 irratti Isteediyamii Finfinnee irratti keessummeessa.