Liigii Yurooppaa: Maanchistar Yunaayitid Andarleektiin injifachuun walakkaa xumuraaf darbeera

Finfinnee, Ebila 13, 2009 (FBC) Kaleessa galgala taphoonni deebii xumura maayyessaa Liigii Yurooppaa geggeeffameera.

Oltiraafoord irratti Andarleektiin kan keessumesse Maanchistar Yunaayitidis 2 fi 1n injifateera.

Garee Maanchistariif Mikitaariyaan daqiiqaa 10ffaa irratti goolii dursa isaan qabachiise galcheera.

Ta’us gooliin Haniin Andarleektii daqiiqaa 32ffaa irratti galche gareen lamaan sa’aatii idilee 1 fi 1n akka xumuran dirqisiiseera.

Tapha daqiiqaa 30 daqiiqaa 90n ala dabalame irratti Maarks Raashfoord daqiiqaa 107ffaa irratti Yunaayitidiif goolii ittiin injifatan lakkoofsiseera.

Kanaanis Maanichistar Yunaayitid qabxii ga’anii deebi’uu 3 fi 2n injifachuun walakkaa xumuraaf darbeera.

Taphoota kaaniin tapha Liyoon fi Beeshiktaash daqiiqaa 120 fudhateen Beeshiktaash 2 fi 1n moo’atee taphichi xumurameera.

Ta’us gareen lamaan qabxii ga’anii deebi’uun 3 fi 3n waan adda ba’aniif Ligooreen Liyoon 7 fi 6 injifachuun walakkaa xumuraaf darbuusaa mirkaneesseera.

Taphi Shaalk 04 -Jarmanii Ayaaks Amistardaam waliin taphatanis kilaba Hoolaandiif gaarii ta’ee darbeera.

Sa’aatii taphaa idileetti Shaalk 2 fi 0n dursuu danda’eera; tapha jalqabaan Ayaaks 2 fi 0n waan injifateef garuu taphichi sa’aatii dabalchiiseera.

Sa’aatii dabalamettis Shaalk Goolii tokko wayita lakkoofsisu Ayaaks ammo goolota lama waan lakkoofsiseef, Shaalk 3 fi 2 injifatus Ayaaks qabxii eda’amaa 4 fi 3n injifachuun walakkaa xumuraaf darbeera.

Taphji Geenk- Beeljiyam dirreesaa irratti garee Ispeen Seeltaaviigoo itti keessummeesse ammo qabxii 1 fi 1n xumurameera.

Gabxii ga’anii deebi’uu 4 fi 3nis Seeltaaviigoon injifachuun walakkaa xumuraaf darbeera.

Har’a Niyoon –Iswiizarlaanditti ramaddiin walakkaa xumuraa Chaampiyans liigii fi Liigii Yurooppaa sa’aatii 8 irratti ifoomsama