Qiddus Giyoorgis ‘Shaampiyanii’ Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa 2009 ta’uusaa mirkaneesse

Finfinnee, Caamsaa 10, 2009 (FBC) Taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 28ffaa Finfinnee fi Magaalota naanooleetti geggeeffamaniiru.

Liigicha dursaa kan jiru Qiddus Giyoorgisis Waancaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa baranaa injifachuusaa mirkaneesseera.

Sa’aatii sagal irratti Isteediyamii Finfinnee irratti Itiyoo Elektirika kan keessummeesse gareen Qiddus GIyoorgis goolii Adaanaa Girmaa galcheen 1 fi 0n injifateera.

Qabxii har’aan wal-qabtees Liigicha si’a 14ffaaf injifachuusaa mirkaneesseera.

Isteediyamii Sooddoo irratti Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa kan keessummeesse Walaayittaa Diichaan ammoo dirreesaa irratti 1 fi 0n injifatameera.

Goolii tokkittii kana Baankii Daldalaa Itiyoophiyaaf Fiqrayasuus Tawaldebirihaan sa’aatii dabalataatti lakkoofsiseera.

Isteediyamii Faasiladas irratti Ittisa kan keessummeesse Magaalaan Faasilis taphicha 3 fi 0n injifachuu danda’eera.

Waldiyaa irratti Jimmaa Abbaa Bunaa kan keessummeesse Magaalaan Waldiyaa taphicha goolii malee qixa xumureera.

Haala wal-fakkaatuun Yirgaalam irratti Bunni Sidaamaa fi Magaalaan Arbaaminc taphatanii goolii malee qixa adda ba’aniiru.

Adaamaa irratti Dadabiitiin kan keessummeesse Magaalaan Adaamaa 2 fi 1n injifateera; goolota lamaan Adaamaadhaaf Daawaa Huteesaa fi Taaffasaa Tasfaayee wayita lakkoofsisan Dadabiitii ‘rikardii’ jifataa Itiyoo Elektirikaa duraanii Yordaanos Abbaayiin qabamee jiru cabsuutti dhihaatee kan jiru Geetaanaa kabbadaa lakkoofsiseera.

Gara Dirree Dawaa kan qajeele Magaalaan Hawaasaa Magaalaa Dirree Dawaan 1 fi 0n injifatameera.